B2B - všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre B2B zmluvy, uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.nay.sk. Znenie a účinnosť od 1.11.2022

 

Článok I.
Všeobecné ustanovenie
1.    Predmetom týchto Obchodných podmienok (ďalej len „OP“) je stanovenie podmienok pre dodávky tovaru / tovarov zo strany predávajúceho kupujúcemu, prevod vlastníckeho práva a pravidlá pre úhradu kúpnej ceny, ako aj ďalšie, s tým súvisiace pravidlá spolupráce zmluvných strán.
2.    Predávajúcim sa v týchto OP rozumie spoločnosť NAY a.s., so sídlom: Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35 739 487, DIČ: 2020270186, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1640/B, e-mail: info@nay.sk, telefonický kontakt: 02/44 555 444 (ďalej ako „predávajúci“ alebo „NAY“ alebo „spoločnosť NAY“).
3.    Kupujúcim sa v týchto OP rozumie zákazník, ktorý pri kúpe tovarov od spoločnosti NAY v režime podľa týchto OP koná ako podnikateľ v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (resp. nekoná ako spotrebiteľ), zaregistruje sa do B2B portálu prostredníctvom B2B registračného formuláru na www.nay.sk a spoločnosť NAY mu potvrdí úspešnú registráciu do B2B portálu.
4.    Zmluvné strany sa dohodli a kupujúci svojim súhlasom s týmito OP potvrdzuje svoj súhlas a záväzok, že tovary, dodané predávajúcim na základe objednávok vystavených v zmysle týchto OP, nebudú kupujúcim (resp. osobou spriaznenou s kupujúcim) ponúknuté na ďalší predaj a/alebo nebudú predmetom ďalšieho prevodu vlastníckeho práva na tretie osoby, a to akoukoľvek formou.   

Článok II.
Objednávanie tovaru
1.    V prípade záujmu kupujúceho o kúpu tovaru / tovarov, ktoré predávajúci ponúka na predaj, kupujúci vyhotoví a doručí predávajúcemu objednávku. Pokiaľ je objednávka kupujúceho vyhotovená a doručená predávajúcemu vo forme a v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku resp. v týchto OP, predávajúci dodá kupujúcemu tovar / tovary podľa objednávky za kúpnu cenu, v termíne, spôsobom a v súlade s ostatnými podmienkami tak, ako to bude zmluvnými stranami vzájomne odsúhlasené v alebo na základe dotknutej objednávky.
2.    Kupujúci v objednávke uvedie najmä vymedzenie tovaru / tovarov, o kúpu ktorých má záujem, spôsob doručenia, termín – ak žiada dodanie v osobitnej lehote a prípadne iné podstatné parametre kúpy, ako aj svoje aktuálne platné a pravdivé kontaktné údaje, vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla kontaktnej osoby kupujúceho, ktorá je oprávnená v danej záležitosti za kupujúceho konať. V prípade zmeny kontaktných údajov kupujúceho je tento povinný oznámiť predávajúcemu dotknutú zmenu bez zbytočného odkladu.
3.    Kupujúci je oprávnený vytvoriť objednávku buď prostredníctvom B2B portálu - prostredníctvom web stránky www.nay.sk  alebo telefonicky na čísle 02/44 555 222 resp. elektronicky zaslaním správy na e-mailovú adresu: b2b@nay.sk. 
4.    Predávajúci po doručení objednávky cez B2B portál prostredníctvom web stránky www.nay.sk potvrdí jej prevzatie spravidla obratom formou automatickej správy, v ktorej – v rozsahu, v ktorom to bude možné – vymedzí (i) detailné parametre objednávaného tovaru / tovarov a (ii) predpokladaný termín dodania/dostupnosti týchto tovarov; zaslaním uvedenej e-mailovej správy sa dotknutá objednávka považuje za záväznú.

Článok III.
Povinnosti predávajúceho
1.    V prípade e-mailovej alebo telefonickej objednávky predávajúci nacení tovar vymedzený v objednávke vo svojich veľkoobchodných cenách a zašle kupujúcemu na jeho/jej e-mailovú adresu príslušnú cenovú ponuku (ktorej súčasťou bude aj návrh platobných podmienok a  spôsobu doručenia tovaru). Kupujúci berie na vedomie a akceptuje, že cenová ponuka predávajúceho je záväzná 48 hodín od jej doručenia kupujúcemu. V prípade záujmu o využitie tejto ponuky je tak kupujúci povinný potvrdiť predávajúcemu súhlas s cenovou ponukou v stanovenej lehote, a to formou správy zaslanej na e-mailovú adresu predávajúceho: b2b@nay.sk. Objednávka kupujúceho podľa tohto bodu sa považuje za záväznú momentom, kedy bude predávajúcemu doručený súhlas kupujúceho s cenovou ponukou resp. všetkými jej parametrami. V prípade, že kupujúci sa k cenovej ponuke predávajúceho vo vymedzenej lehote nevyjadrí, resp. nepotvrdí svoj súhlas s danou ponukou spôsobom, uvedeným v tomto bode, má sa za to, že dotknutá objednávka kupujúceho bola zrušená. 
2.    Predávajúci je pripravený zabezpečiť kupujúcemu prepravu tovaru / tovarov na miesto zvolené kupujúcim v rámci SR, pripadne pripraviť tovar pre osobný odber kupujúcim v distribučnom centre predávajúceho Prologis v Senci (Prologis park Bratislava – Senec, Distribučné centrum NAY - budova DC4, Diaľničná cesta 2, 903 01 Senec) alebo na ktorejkoľvek predajni predávajúceho NAY Elektrodom (kontaktné údaje predajní sú zverejnené na https://www.nay.sk/kontakt); konkrétne podmienky doručenia tovarov kupujúcemu budú dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v  objednávke resp. v príslušnej cenovej ponuke. Ak má predávajúci tovar podľa dohody s kupujúcim dodať na miesto doručenia, stanovené kupujúcim, predávajúci odovzdá tovar kupujúcemu odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožnením kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. 
3.    Zmluvné strany sa dohodli a súčasne kupujúci súhlasí s tým, že oprávnenou osobou za kupujúceho na prevzatie tovaru z objednávky je osoba, ktorá pri preberaní tovaru pozná podstatné náležitosti objednávky a to vrátane jedinečného PIN kódu, ktorý predávajúci automaticky generuje pre dotknutú objednávku a zasiela kupujúcemu, keď je objednávka doručovaná kupujúcemu, resp. je pripravená na vyzdvihnutie na odbernom mieste.

Článok IV.
Platobné podmienky
1.    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu tovarov podľa objednávky spôsobom dohodnutým medzi predávajúcim a kupujúcim v záväznej objednávke.
2.    Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.
3.    V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,1% z dotknutej kúpnej ceny denne, za každý deň omeškania.

Článok V.
Dodanie tovaru
1.    Ak sa tovar podľa záväznej objednávky nachádza na sklade predávajúceho a ak sa predávajúci nedohodol s kupujúcim v objednávke inak, predávajúci sa zaväzuje pripraviť tovar na odovzdanie kupujúcemu – na dohodnutý spôsob jeho prevzatia/prepravy - do maximálne troch (3) pracovných dní od momentu, kedy sa objednávka stala záväznou.
2.    V prípade tovaru, ktorý sa v čase prijatia objednávky nenachádza na sklade predávajúceho, sa dodávka takéhoto tovaru uskutoční spravidla do 6-8 týždňov od potvrdenia objednávky ako záväznej, prípadne v inom termíne /lehote po overení dostupnosti tovaru u dodávateľa predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje kupujúceho bezodkladne informovať o akejkoľvek zmene v termíne dostupnosti /doručenia dotknutého tovaru.
3.    Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ k doručeniu tovaru kupujúcemu nedôjde v lehote do 8 týždňov, resp. dohodnutej s kupujúcim podľa bodu 2. tohto článku, má kupujúci právo od objednávky v danej časti odstúpiť. Súčasne, pokiaľ z dôvodov iných ako na strane predávajúceho (napr. z dôvodov na strane výrobcu a/alebo dovozcu tovaru, alebo z dôvodov vyššej moci a iných) nedôjde k dodaniu tovaru vo vyššie vymedzenej lehote, je rovnako oprávnený odstúpiť od objednávky, resp. od dotknutej časti objednávky aj predávajúci.   
4.    Predávajúci je oprávnený odstúpiť od objednávky tiež v prípade, pokiaľ zistí a/alebo v prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel uvedených v týchto OP kupujúcim, najmä v prípade uvedenia nepravdivých resp. neplatných údajov o kupujúcom v registračnom formulári, v objednávke a/alebo v prípade nakladania s tovarom v rozpore s pravidlami uvedenými v týchto OP (článok I bod 4 týchto OP).  
5.    Pokiaľ si oprávnená zmluvná strana uplatní právo na odstúpenie od objednávky podľa tohto článku (storno objednávky alebo jej časti), odstúpenie vykoná zaslaním správy na e-mailovú adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v prípade predávajúceho v týchto OP alebo v prípade kupujúceho na záväznej objednávke (prípadne v registračnom formulári). Takéto odstúpenie bude účinné od doručenia dotknutej správy o odstúpení jej adresátovi. V prípade odstúpenia predávajúceho od objednávky z dôvodu uvedeného v bode 4. tohto článku, účinnosťou odstúpenia sa zrušujú i objednávky kupujúceho v rozsahu, v ktorom ešte neboli predávajúcim plnené.

Článok VI.
Postupy uplatňovania a vybavovania reklamácií
1.    Kupujúci sa zaväzuje si tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Kupujúci má nárok tovar neprevziať, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať so zamestnancom NAY a/alebo prepravnej spoločnosti, ktorá mu dodanie tovaru zabezpečila, protokol o škode/reklamácií a zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť do 24 hodín od prevzatia zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované.
2.    V prípade uplatnenia reklamácie je štandardná zmluvná záruka pri kúpe tovaru osobou inou ako spotrebiteľ v dĺžke 12 mesiacov (pokiaľ zo záručného listu výrobcu dotknutého tovaru nevyplýva iná záručná doba); z Reklamačného poriadku pre zákazníkov NAY zverejneného na webe NAY https://www.nay.sk/reklamacny-poriadok sa na kupujúceho vzťahujú ustanovenia článku 4, 5 a 7 tohto Reklamačného poriadku, a to v primeranom rozsahu (s prihliadnutím na skutočnosť, že kupujúci nie je spotrebiteľom). V prípade rozporu medzi týmito OP a Reklamačným poriadkom majú prednosť vždy tieto OP.
3.    Pri uplatnení nárokov z vád tovaru podľa § 436 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení (tzn. práva na odstránenie vád dodaním náhradného resp. chýbajúceho tovaru, opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, primeranú zľavu alebo odstúpenie od objednávky) kupujúci prinesie reklamovaný kompletný tovar vrátane originál faktúry (prípadne inej formy daňového dokladu) do ktoréhokoľvek obchodného domu NAY. V prípade uplatnenia si práva na opravu tovaru, kupujúci je oprávnený si uplatniť toto právo aj v niektorom z autorizovaných servisov pre zákazníkov NAY uvedených na webe https://www.nay.sk/servisne-strediska-prehlad. Toto ustanovenie sa neaplikuje v prípade dodania elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči.
4.    Spoločnosť NAY nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (najmä chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli a pod.), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím. Spoločnosť NAY  rovnako nezodpovedá za vady elektronického obsahu; v takom prípade za vady elektronického obsahu zodpovedá výrobca/poskytovateľ užívacích práv k elektronickému obsahu. Spoločnosť NAY poskytne kupujúcemu akúkoľvek nevyhnutnú súčinnosť pri sprostredkovaní helpdesku od tejto tretej osoby.
5.    Sťažnosti a/alebo akékoľvek podnety môže kupujúci uplatniť na e-mailovej adrese  info@nay.sk. Odpoveď mu bude odoslaná v závislosti od formy uplatnenej sťažnosti alebo podnetu najneskôr do 30 dní od prijatia.


Článok VII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.    Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že predávajúci zistí porušenie záväzku kupujúceho podľa článku I. bod 4. týchto OP, predávajúci je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty od kupujúceho vo výške 50% z hodnoty dotknutej objednávky/objednávok tovarov, a to v každom jednotlivom prípade porušenia vymedzeného záväzku. Nárok predávajúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty bude splatný v lehote 10 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy kupujúcemu. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto (dojednaním o zmluvnej pokute) nie je dotknuté právo predávajúceho domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením dotknutého záväzku v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu. Dojednaním strán podľa tohto bodu nie je dotknuté právo predávajúceho podľa článku 5 bod 4. týchto OP. 
2.    Vo veciach neupravených týmito OP sa zmluvný vzťah spravuje Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
3.    Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu OP, ktorá nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia OP na internetovej stránke www.nay.sk  v sekcií B2B.