Informačná povinnosť podľa zákona o ochrane osobných údajov (GDPR)

Informácie o spracúvaní osobných údajov osôb vstupujúcich do priestorov spoločnosti NAY


Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť NAY a.s., so sídlom Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO 35 739 487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1640/B (ďalej len „spoločnosť NAY“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Zodpovednou osobou spoločnosti NAY je pán Tomáš Skladaný, e-mailová adresa dpo@nay.sk, telefónne číslo 02 49449100 (kontakt na recepciu, ktorá vás prepojí) alebo 02 44555444 (kontakt na call centrum).

Spracúvané osobné údaje a účel ich spracúvania

Spoločnosť NAY spracúva na účely ochrany majetku spoločnosti NAY a na účely preukázania bezchybnosti predaného tovaru spoločnosťou NAY osobné údaje osôb vstupujúcich do priestorov spoločnosti NAY v nasledovnom rozsahu: osobné údaje uvedené na kamerovom zázname (podobizeň, obrazový záznam).

Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“), t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu spoločnosti NAY.

Informácia o nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou NAY je nevyhnutné na zabezpečenie oprávneného záujmu spoločnosti NAY.

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • Policajný zbor SR,
  • spoločnosť AMG, s.r.o., so sídlom Timravina 1, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 821 329, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 25022/B, ako sprostredkovateľ, ktorý dodáva služby v oblasti bezpečnosti pre spoločnosť NAY,
  • spoločnosť LAMA SK s.r.o., so sídlom Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 651 311, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 41399/B, ako sprostredkovateľ, ktorý dodáva služby v oblasti bezpečnosti pre spoločnosť NAY.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané do vymazania príslušného kamerového záznamu v lehote 15 dní od jeho vyhotovenia.

Práva dotknutých osôb (t.j. vstupujúcich do priestorov spoločnosti NAY) súvisiace so spracúvaním ich osobných údajov

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že je priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania.

Možnosti kontaktovania spoločnosti NAY

Spoločnosť NAY je možné kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov a využiť práva uvedené vyššie prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti NAY s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby, doručením e-mailu na adresu dpo@nay.sk alebo na telefónnom čísle 02 49449100 (kontakt na recepciu, ktorá vás prepojí) alebo 02 44555444 (kontakt na call centrum).