Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás informovať, že: 
 

  • ak vykonávate nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.nay.sk a/alebo aplikácie NAY, platia pre Vás Obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.nay.sk uvedené v tomto dokumente nižšie v časti A., a
     

  • ak vykonávate nákup ako B2B zákazník prostredníctvom B2B portálu NAY, prípadne iným dohodnutým spôsobom, platia pre Vás Obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzatvárané v režime B2B uvedené v tomto dokumente nižšie v časti B.

Obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.nay.sk (uvedené v časti A.) a Obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzatvárané v režime B2B (uvedené v časti B.) sú vzájomne nezávislé a platia samostatne (na konkrétnu kúpnu zmluvu sa vzťahujú len jedny obchodné podmienky, určené podľa typu zákazníka a podstatných náležitostí/povahy objednávky; pojmy definované v jednotlivých obchodných podmienkach platia výlučne pre tie obchodné podmienky, v ktorých sú použité).

Časť A

Obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.nay.sk. Znenie a účinnosť od 1.4.2023

Článok 1

Všeobecné ustanovenie

1.1 Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.nay.sk a aplikácie NAY pre Android a iOS. Nákup tovaru v zmysle predchádzajúcej vety môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „zákazník“) s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.nay.sk a príslušnými právnymi predpismi.

1.2 Predávajúcim sa v týchto Obchodných podmienkach rozumie spoločnosť NAY a.s., so sídlom: Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35 739 487, DIČ: 2020270186, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1640/B, e-mail: info@nay.sk, telefonický kontakt: 02/44 555 444 (ďalej ako „predávajúci“ alebo „NAY“ alebo „spoločnosť NAY“).

1.3 Cenník NAY je zverejnený na stránke ww.nay.sk a NAY si vyhradzuje právo na jeho jednostrannú aktualizáciu (ďalej len „Cenník“).

1.4 Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj P. O. BOX 5, Bajkalská 21/A, 820 07 Bratislava, Odbor ochrany spotrebiteľa; tel. č.: 02/58 27 21 32; alebo internetový obchod, reklamácie súvisiace s nákupom cez internet tel. č.: 02/58 27 21 56.

 

Článok 2

Postup pri objednávaní

2.1 Zákazník si môže cez e-shop www.nay.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "DO KOŠÍKA"; v prípade, že pri zobrazení tovaru sa nachádza odkaz na doplňujúce informácie týkajúce sa charakteristiky, vlastností tovaru a/alebo jeho dostupnosti, či podmienok dodania, má sa za to, že zákazník sa do momentu odoslania objednávky oboznámil i s týmito informáciami.

2.2 Po stlačení tlačidla "DO KOŠÍKA" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie pre zákazníka, prípadne zákazníkom poverenej osobe v predajniach spoločnosti NAY. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou na www.nay.sk, pri ktorej je zákazník povinný vyplniť pravdivé údaje, ktoré od neho systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak zákazník uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy. Počas vytvorenia objednávky je zákazník o. i. vyzvaný na poskytnutie svojich aktuálne platných kontaktných údajov, a to telefónneho čísla a e-mailovej adresy, pričom tieto kontaktné údaje budú predávajúcim použité výlučne na účely informovania zákazníka o stave vybavenia jeho objednávky (dostupnosti tovaru, pripravení objednávky na výdaj a pod.) Pokiaľ bude pri registrácii zákazníkom vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže spoločnosť NAY registračné údaje použiť tiež na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou. Po registrácii bude každému zákazníkovi vytvorené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch v NAY identifikovať. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje spoločnosť NAY odporúča zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme každého zákazníka, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe môže znamenať jej vystupovanie na www.nay.sk pod menom príslušného zákazníka.

2.3 Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil a/alebo bol predávajúcim oboznámený (i) o hlavných vlastnostiach tovaru a/alebo službách, (ii) o jeho celkovej cene a ostatných nákladoch, a to nákladoch na dodanie, resp. dopravu, prípadne aj vynášku tovaru (celková cena a náklady ďalej len „cena“), ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim, (iii) o dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, vrátane poskytnutia služby dodania, resp. dopravy, prípadne aj vynášky tovaru, prípadne aj o podmienkach súvisiacich s dostupnosťou tovaru, ak sa na daný tovar vzťahuje akékoľvek obmedzenie spojené s jeho dostupnosťou (ďalej tieto služby len „sprievodné služby“). Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme NAY, o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Toto e-mailové oznámenie o prijatí objednávky nie je akceptovaním návrhu zákazníka na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú až po preverení zákazníkovej objednávky odoslaním ďalšieho e-mailu, ktorého predmetom bude akceptácia objednávky zo strany predávajúceho (ďalej len „akceptovanie objednávky“), alebo odoslaním e-mailového potvrdenia o tom, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie, resp. že bol expedovaný, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru a poskytnutie sprievodných služieb za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.nay.sk, v týchto Obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.

2.4 E-shop www.nay.sk umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave ich objednávok (najmä zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie a pod.) po autorizácii ich prihlasovacími údajmi.

2.5 Okrem objednania tovaru s registráciou je možné tovar nezáväzne zarezervovať aj bez registrácie, a to formou rezervačného formuláru. Tovar, ktorý možno zarezervovať, musí byť označený ako dostupný vo vybranej prevádzke NAY, pričom NAY je oprávnená túto rezerváciu zrušiť po uplynutí 24 hod od vytvorenia rezervácie. V prípade nedostupnosti tovaru a/alebo ak je tovar dostupný len v obmedzenom množstve a/alebo v prípade dôvodného podozrenia NAY o špekulatívnej povahe rezervácie (vzhľadom na jej parametre a/alebo okolnosti jej vytvorenia) je NAY oprávnená rezerváciu stornovať, o čom je zákazník bezodkladne informovaný na kontaktný údaj/údaje (telefónne číslo a/alebo e-mailová adresa zákazníka) poskytnuté zákazníkom pri vyplnení rezervačného formuláru.

 

Článok 3

Platobné podmienky

3.1 Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. V prípade objednávky s úhradou vopred má zákazník široké možnosti úhrady. Najrýchlejšou formou úhrady sú platobné brány vybraných bánk a platobné systémy/služby Paypal a GooglePay. Ďalšou možnosťou je manuálna úhrada potrebnej sumy bankovým prevodom, alebo priamym vkladom v Tatrabanke na bankový účet uvedený v objednávke. Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, cenu uvedenú v objednávke bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru dostatočne preukaznou formou. V prípade umožnenia nákupu na splátky s doručením tovaru domov kuriérom sa akontácia uhrádza dobierkou alebo na predajni.

 

Článok 4

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

4.1 Spoločnosť NAY sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia ceny alebo akontácie uvedenej v objednávke alebo od prijatia objednávky predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou. Ak však spoločnosť NAY nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 10 týždňov od uhradenia ceny uvedenej v objednávke. Zákazník berie na vedomie, že môžu nastať okolnosti, ktoré NAY nevie ovplyvniť a pre ktoré nastane nesplniteľnosť dodania objednaného tovaru zákazníkovi (zvyčajne okolnosti vyššej moci); v takom prípade sa uplatní postup podľa nasledujúceho odseku.

4.2 Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady ceny (alebo jej časti, ak sa podľa dohodnutých podmienok má podľa objednávky platiť vopred len časť ceny; ďalej len „preddavok“) na účet spoločnosti NAY, na ktorý mala byť táto úhrada poukázaná. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť NAY sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka a ak nedôjde k dohode spoločnosti NAY a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť NAY sa zaväzuje najneskôr do 15 dní od oznámenia nesplniteľnosti doby dodania zákazníkovi vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe ceny objednávky, pokiaľ sa NAY a zákazník nedohodnú inak. V praxi je tovar spravidla dodaný do 2 až 3 pracovných dní, resp. tovar označený na www.nay.sk textom „na objednávku“, do 14 dní odo dňa pripísania úhrady ceny alebo preddavku na účet spoločnosti NAY alebo od prijatia objednávky predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou.

4.3 Spoločnosť NAY sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu v Slovenskej republike, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Spôsoby doručenia tovaru a/alebo služby vrátane ceny a detailnejších podmienok platných pre jednotlivé spôsoby doručenia sú uverejnené na web stránke NAY na www.nay.sk v časti Vybrané služby/Ceny a možnosti doručenia (https://www.nay.sk/vsetky-moznosti-dorucenia-tovaru).

4.4 Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber v niektorom obchodnom dome NAY, bude tento možný len v prípade fyzickej dostupnosti objednaného tovaru v uvedenom obchodnom dome. V prípade jeho nedostupnosti bude so zákazníkom dohodnutý alternatívny postup; pokiaľ s návrhom tohto postupu zákazník nebude súhlasiť a zmluvné strany sa nedohodnú inak, zákazník má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť; predajca mu v takom prípade vráti zaplatenú cenu (preddavok) v celom rozsahu do 15 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia, a to na účet zákazníka alebo jeho adresu alebo poštovou poukážkou na adresu.

 

Článok 5

Storno objednávky

5.1 Ustanoveniami tohto článku 5 nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý vystupuje a na www.nay.sk nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je toto uvedené v článku 6 nižšie. Takýto zákazník, vystupujúci ako spotrebiteľ, môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku (stornovať svoju objednávku) aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa článku 6.

Zrušenie objednávky zo strany NAY

5.2 Spoločnosť NAY si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku alebo jej časť a tiež právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak (i) nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak (ii) sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru alebo aj v prípade, že (iii) zákazník v rozpore s bodom 2.2. týchto podmienok uvedie v objednávke o sebe nepravdivé a/alebo neúplné údaje a okolnosti vytvorenia objednávky budú nasvedčovať špekulatívnej povahe dotknutej objednávky. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť NAY bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti NAY a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť NAY sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

5.3  Spoločnosť NAY je oprávnená odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so zákazníkom v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic na miesto štyroch; o jednu cifru nižšia cena (napr. pri udávaní ceny "vypadne" jedna číslica); zjavne nízka cena tovaru (napr. o 50% nižšia cena, než je pre tento druh a typ tovaru obvyklé, bez toho, aby u tovaru bolo uvedené, že sa jedná o výpredaj či o inú zľavovú akciu); a iné zjavné chyby v písaní, zjavné chyby v popise tovaru, obrázku atď., alebo v prípade zjavne mylné chyby v informácii podanej operátorom zákazníckeho centra. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Vyššie uvedené sa analogicky vzťahuje aj na prípady, keď nedošlo k uzavretiu kúpnej zmluvy, teda analogicky sa vzťahuje aj na nepotvrdené objednávky.

 

Článok 6

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy (platí iba pri nákupe cez www.nay.sk zákazníkom, ktorý sa považuje za spotrebiteľa)

6.1 Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

6.2 Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese info@nay.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša zákazník ako spotrebiteľ. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti NAY, a to osobne v ktoromkoľvek obchodnom dome spoločnosti NAY alebo zaslaním na adresu sídla predávajúceho alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou NAY, a to do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, najneskôr však odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť zaslaný alebo odovzdaný spoločnosti NAY s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a obalom. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto Obchodných podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

6.3 Ak zákazník odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s touto zmluvou o kúpe tovaru (napr. poistná zmluva, zmluva o predĺžení záruky, splátková zmluva). Prípadné vrátenie platby alebo akontácie uhradenej zákazníkom na základe doplnkových zmlúv bude zrealizované v súlade s osobitnými obchodnými podmienkami vzťahujúcimi sa na doplnkové zmluvy. V prípade storna tovaru, ktorý bol financovaný prostredníctvom splátkového predaja, je zákazník povinný predložiť jeho splátkovú zmluvu alebo faktúru a zároveň je preukázať svoju totožnosť.

6.4 Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

6.5 Spoločnosť NAY sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.

6.6 V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b)predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

g) poskytovanie elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči, (najmä zaslaním e-mailu alebo SMS správy na e-mailový alebo telefonický kontakt uvedený v objednávke), ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník pred začatím poskytovania elektronického obsahu vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Za elektronický obsah sa na účely týchto VOP považujú dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe, najmä počítačové programy, aplikácie, hry, hudba, videá alebo texty. Pri poskytovaní elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči (napr. vo forme zaslania aktivačného kľúča, prihlasovacieho kódu a pod.) zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že od okamihu poskytnutia elektronického obsahu na e-mail alebo formou SMS správy na e-mailový alebo telefonický kontakt uvedený v objednávke stráca nárok na odstúpenie od zmluvy a súhlasí s poskytnutím tohto obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.7 Zákazník odoslaním objednávky predávajúcemu výslovne potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

6.8 Zákazník berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi NAY a zákazníkom uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde zo strany zákazníka k využitiu práva odstúpiť od zmluvy na dodávku tovaru, darovacia zmluva stráca účinnosť a zákazník je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. Za darček je považovaný aj tovar dodaný v symbolickej hodnote, ak je jeho dodanie zákazníkovi prezentované ako darček k tovaru, ktorý zákazník vracia do 14 dní bez udania dôvodu. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť spolu s vráteným tovarom, budú tieto darčeky v ich trhovej hodnote chápané ako bezdôvodné obohatenie zákazníka. Tento bod sa neaplikuje v prípade darčeka, ktorý má formu elektronický obsah.

6.9 V prípade tovaru, pri použití ktorého si Zákazník zaregistroval/vytvoril osobné konto (e-mailová adresa a/alebo obdobný účet užívateľa) a/alebo nastavil pre dotknutý tovar heslo, je Zákazník pred uplatnením jeho práva na odstúpenie od príslušnej kúpnej zmluvy povinný zrušiť/odstrániť obmedzenie prístupu k obsahu zariadenia heslom a súčasne odhlásiť sa z uvedeného konta resp. takéto konto Zákazníka zrušiť a pokiaľ je to možné, uviesť dotknuté zariadenie do pôvodného stavu. V prípade, že Zákazník pred uplatnením jeho nároku na odstúpenie nedodrží povinnosti podľa tohto bodu, Zákazník zodpovedá NAY za zníženie hodnoty dotknutého tovaru spočívajúcej v nemožnosti resp. v obmedzení nakladať s týmto tovarom po jeho vrátení ako s plne funkčným (bez obmedzenia jeho akosti/vlastností charakteristických pre jeho použitie).

 

Článok 7

Postupy uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov zákazníkov

7.1 Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať so zamestnancom NAY a/alebo prepravnej spoločnosti, ktorá mu dodanie tovaru zabezpečila, protokol o škode/reklamácií a zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite v lehote uvedenej v Reklamačnom poriadku po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

7.2 V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov NAY a v prípade rozporu medzi týmito VOP a Reklamačným poriadkom má v prípade reklamácií prednosť Reklamačný poriadok. Zákazník si môže právo na opravu vadného tovaru uplatniť v ktoromkoľvek obchodnom dome spoločnosti NAY, alebo v niektorom z autorizovaných servisov uvedených https://www.nay.sk/servisne-strediska-prehlad. Pri uplatnení práva na opravu prinesie zákazník reklamovaný tovar, vrátane faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu). Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti NAY za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu) prinesie zákazník reklamovaný tovar, vrátane faktúry (prípade inej formy daňového dokladu) do ktoréhokoľvek obchodného domu NAY. Zákazník a spoločnosť NAY sa môžu dohodnúť i na inom spôsobe odovzdania tovaru. Ak má zákazník záujem o takú dohodu, môže ju NAY navrhnúť e-mailom na adrese info@nay.sk alebo telefonicky na 02/44 555 444. Toto ustanovenie sa neaplikuje v prípade dodania elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči.

7.3 Spoločnosť NAY nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (najmä chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli a pod.), zásahom do výrobku inou, ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím. Spoločnosť NAY rovnako nezodpovedá za vady elektronického obsahu; v takom prípade za vady elektronického obsahu zodpovedá výrobca/poskytovateľ užívacích práv k elektronickému obsahu. Spoločnosť NAY poskytne akúkoľvek nevyhnutú súčinnosť pri sprostredkovaní helpdesku pre zákazníka od tejto tretej osoby.

7.4 V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci alebo určená osoba oprávnená posudzovať vady na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.5 Sťažnosti a podnety môže zákazník uplatniť osobne na ktoromkoľvek obchodnom mieste NAY alebo na e-mailovej adrese info@nay.sk. Odpoveď mu bude odoslaná v závislosti od formy uplatnenej sťažnosti alebo podnetu do 30 dní od prijatia.

 

Článok 8

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti NAY a.s. s GDPR, ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v platnom znení), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke https://www.nay.sk/gdpr-informacna-povinnost.

 

Článok 9

Záverečné ustanovenia

9.1 Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok, ktorá nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia Obchodných podmienok na internetovej stránke www.nay.sk. V prípade uzavretej zmluvy o kúpe tovaru sa však táto zmluva riadi Obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá. Tieto Obchodné podmienky sú platné od 1.4.2023 a plne nahradzujú predchádzajúce Obchodné podmienky.

9.2 Práva vznikajúce zákazníkovi z vadného plnenia a záručné podmienky sa riadia platnou právnou úpravou a platným Reklamačným poriadkom spoločnosti NAY, ktorý je dostupný na www.nay.sk. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto Obchodných podmienok a ustanoveniami reklamačného poriadku, budú mať prednosť ustanovenia reklamačného poriadku.

 

Časť B

Obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzatvárané v režime B2B

Znenie a účinnosť od 7.3.2023

Článok 1

Všeobecné ustanovenie

1.1  Predmetom týchto Obchodných podmienok (ďalej len „OP“) je stanovenie podmienok pre dodávky tovaru / tovarov zo strany predávajúceho kupujúcemu, prevod vlastníckeho práva a pravidlá pre úhradu kúpnej ceny, ako aj ďalšie, s tým súvisiace pravidlá spolupráce zmluvných strán.

1.2  Predávajúcim sa v týchto OP rozumie spoločnosť NAY a.s., so sídlom: Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35 739 487, DIČ: 2020270186, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1640/B, e-mail: info@nay.sk, telefonický kontakt: 02/44 555 444 (ďalej ako „predávajúci“ alebo „NAY“ alebo „spoločnosť NAY“).

1.3  Kupujúcim sa v týchto OP rozumie zákazník, ktorý pri kúpe tovarov od spoločnosti NAY v režime podľa týchto OP koná ako podnikateľ v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (resp. nekoná ako spotrebiteľ), zaregistruje sa do B2B portálu prostredníctvom B2B registračného formuláru na www.nay.sk a spoločnosť NAY mu potvrdí úspešnú registráciu do B2B portálu.

1.4  Zmluvné strany sa dohodli a kupujúci svojim súhlasom s týmito OP potvrdzuje svoj súhlas a záväzok, že tovary, dodané predávajúcim na základe objednávok vystavených v zmysle týchto OP, nebudú kupujúcim (resp. osobou spriaznenou s kupujúcim) ponúknuté na ďalší predaj a/alebo nebudú predmetom ďalšieho prevodu vlastníckeho práva na tretie osoby, a to akoukoľvek formou.   
 

Článok 2

Objednávanie tovaru

2.1  V prípade záujmu kupujúceho o kúpu tovaru / tovarov, ktoré predávajúci ponúka na predaj, kupujúci vyhotoví a doručí predávajúcemu objednávku. Pokiaľ je objednávka kupujúceho vyhotovená a doručená predávajúcemu vo forme a v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku resp. v týchto OP, predávajúci dodá kupujúcemu tovar / tovary podľa objednávky za kúpnu cenu, v termíne, spôsobom a v súlade s ostatnými podmienkami tak, ako to bude zmluvnými stranami vzájomne odsúhlasené v alebo na základe dotknutej objednávky.

2.2  Kupujúci v objednávke uvedie najmä vymedzenie tovaru / tovarov, o kúpu ktorých má záujem, spôsob doručenia, termín – ak žiada dodanie v osobitnej lehote a prípadne iné podstatné parametre kúpy, ako aj svoje aktuálne platné a pravdivé kontaktné údaje, vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla kontaktnej osoby kupujúceho, ktorá je oprávnená v danej záležitosti za kupujúceho konať. V prípade zmeny kontaktných údajov kupujúceho je tento povinný oznámiť predávajúcemu dotknutú zmenu bez zbytočného odkladu.

2.3  Kupujúci je oprávnený vytvoriť objednávku buď prostredníctvom B2B portálu - prostredníctvom web stránky www.nay.sk  alebo telefonicky na čísle 02/44 555 222 resp. elektronicky zaslaním správy na e-mailovú adresu: b2b@nay.sk

2.4  Predávajúci po doručení objednávky cez B2B portál prostredníctvom web stránky www.nay.sk potvrdí jej prevzatie spravidla obratom formou automatickej správy, v ktorej – v rozsahu, v ktorom to bude možné – vymedzí (i) detailné parametre objednávaného tovaru / tovarov a (ii) predpokladaný termín dodania/dostupnosti týchto tovarov; zaslaním uvedenej e-mailovej správy sa dotknutá objednávka považuje za záväznú.
 

Článok 3

Povinnosti predávajúceho

3.1 V prípade e-mailovej alebo telefonickej objednávky predávajúci nacení tovar vymedzený v objednávke vo svojich veľkoobchodných cenách a zašle kupujúcemu na jeho/jej e-mailovú adresu príslušnú cenovú ponuku (ktorej súčasťou bude aj návrh platobných podmienok a  spôsobu doručenia tovaru). Kupujúci berie na vedomie a akceptuje, že cenová ponuka predávajúceho je záväzná 48 hodín od jej doručenia kupujúcemu. V prípade záujmu o využitie tejto ponuky je tak kupujúci povinný potvrdiť predávajúcemu súhlas s cenovou ponukou v stanovenej lehote, a to formou správy zaslanej na e-mailovú adresu predávajúceho: b2b@nay.sk. Objednávka kupujúceho podľa tohto bodu sa považuje za záväznú momentom, kedy bude predávajúcemu doručený súhlas kupujúceho s cenovou ponukou resp. všetkými jej parametrami. V prípade, že kupujúci sa k cenovej ponuke predávajúceho vo vymedzenej lehote nevyjadrí, resp. nepotvrdí svoj súhlas s danou ponukou spôsobom, uvedeným v tomto bode, má sa za to, že dotknutá objednávka kupujúceho bola zrušená. 

3.2  Predávajúci je pripravený zabezpečiť kupujúcemu prepravu tovaru / tovarov na miesto zvolené kupujúcim v rámci SR alebo na ktorejkoľvek predajni predávajúceho NAY Elektrodom (kontaktné údaje predajní sú zverejnené na https://www.nay.sk/kontakt); konkrétne podmienky doručenia tovarov kupujúcemu budú dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v  objednávke resp. v príslušnej cenovej ponuke. Ak má predávajúci tovar podľa dohody s kupujúcim dodať na miesto doručenia, stanovené kupujúcim, predávajúci odovzdá tovar kupujúcemu odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožnením kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. 

3.3 Zmluvné strany sa dohodli a súčasne kupujúci súhlasí s tým, že oprávnenou osobou za kupujúceho na prevzatie tovaru z objednávky je osoba, ktorá pri preberaní tovaru pozná podstatné náležitosti objednávky, a to vrátane jedinečného PIN kódu, ktorý predávajúci automaticky generuje pre dotknutú objednávku a zasiela kupujúcemu, keď je objednávka doručovaná kupujúcemu, resp. je pripravená na vyzdvihnutie na odbernom mieste.

Článok 4

Platobné podmienky

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu tovarov podľa objednávky spôsobom dohodnutým medzi predávajúcim a kupujúcim v záväznej objednávke.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

4.3 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,1% z dotknutej kúpnej ceny denne, za každý deň omeškania.

Článok 5

Dodanie tovaru a odstúpenie od objednávky (storno)

5.1 Ak sa tovar podľa záväznej objednávky nachádza na sklade predávajúceho a ak sa predávajúci nedohodol s kupujúcim v objednávke inak, predávajúci sa zaväzuje pripraviť tovar na odovzdanie kupujúcemu – na dohodnutý spôsob jeho prevzatia/prepravy - do maximálne troch (3) pracovných dní od momentu, kedy sa objednávka stala záväznou.

5.2 V prípade tovaru, ktorý sa v čase prijatia objednávky nenachádza na sklade predávajúceho, sa dodávka takéhoto tovaru uskutoční spravidla do 6-8 týždňov od potvrdenia objednávky ako záväznej, prípadne v inom termíne /lehote po overení dostupnosti tovaru u dodávateľa predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje kupujúceho bezodkladne informovať o akejkoľvek zmene v termíne dostupnosti /doručenia dotknutého tovaru.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ k doručeniu tovaru kupujúcemu nedôjde v lehote do 8 týždňov, resp. dohodnutej s kupujúcim podľa bodu 5.2 tohto článku, má kupujúci právo od objednávky v danej časti odstúpiť. Súčasne, pokiaľ z dôvodov iných ako na strane predávajúceho (napr. z dôvodov na strane výrobcu a/alebo dovozcu tovaru, alebo z dôvodov vyššej moci a iných) nedôjde k dodaniu tovaru vo vyššie vymedzenej lehote, je rovnako oprávnený odstúpiť od objednávky, resp. od dotknutej časti objednávky aj predávajúci.   

5.4 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od objednávky tiež v prípade, pokiaľ zistí a/alebo v prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel uvedených v týchto OP kupujúcim, najmä v prípade uvedenia nepravdivých resp. neplatných údajov o kupujúcom v registračnom formulári, v objednávke a/alebo pokiaľ okolnosti vytvorenia objednávky budú nasvedčovať špekulatívnej povahe dotknutej objednávky a/alebo v prípade nakladania s tovarom v rozpore s pravidlami uvedenými v týchto OP (bod 1.4 týchto OP). V prípade, že nastane niektorá zo situácií uvedených v tomto bode vyššie, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.  

5.5 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od objednávky i v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tzn. ceny zjavne iné, ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic na miesto štyroch; o jednu číslicu nižšia cena (napr. pri udávaní ceny "vypadne" jedna číslica); zjavne nízka cena tovaru (napr. o 50% nižšia cena, než je pre tento druh a typ tovaru obvyklé, bez toho, aby pri tovare bolo uvedené, že sa jedná o výpredaj či o inú zľavovú akciu); a iné zjavné chyby v písaní, resp. v popise tovaru, obrázku atď. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od objednávky, rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby. Vyššie uvedené sa analogicky vzťahuje aj na prípady, keď nedošlo k uzavretiu kúpnej zmluvy (aj na nepotvrdené objednávky). 

5.6 Pokiaľ si oprávnená zmluvná strana uplatní právo na odstúpenie od objednávky podľa tohto článku (storno objednávky alebo jej časti), odstúpenie vykoná zaslaním správy na e-mailovú adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v prípade predávajúceho v týchto OP alebo v prípade kupujúceho na záväznej objednávke (prípadne v registračnom formulári). Takéto odstúpenie bude účinné od doručenia dotknutej správy o odstúpení jej adresátovi. V prípade odstúpenia predávajúceho od objednávky z dôvodu uvedeného v bode 5.4 tohto článku, účinnosťou odstúpenia sa zrušujú i objednávky kupujúceho v rozsahu, v ktorom ešte neboli predávajúcim plnené.  

5.7 V prípade, že dôjde ku odstúpeniu od objednávky podľa tohto článku (storno celej objednávky alebo jej časti) a kupujúci už zaplatil cenu podľa objednávky alebo jej časti (dotknutej odstúpením), a súčasne nedôjde k dohode medzi predávajúcim a kupujúcim o poskytnutí iného tovaru v rovnakej /porovnateľnej kvalite, ani k dohode o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar, ktorý nebol kupujúcemu dodaný.
 

Článok 6

Postupy uplatňovania a vybavovania reklamácií


6.1  Kupujúci sa zaväzuje si tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Kupujúci má nárok tovar neprevziať, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať so zamestnancom NAY a/alebo prepravnej spoločnosti, ktorá mu dodanie tovaru zabezpečila, protokol o škode/reklamácií a zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť do 24 hodín od prevzatia zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované.

6.2  V prípade uplatnenia reklamácie je štandardná zmluvná záruka pri kúpe tovaru osobou inou ako spotrebiteľ v dĺžke 12 mesiacov (pokiaľ zo záručného listu výrobcu dotknutého tovaru nevyplýva iná záručná doba); z Reklamačného poriadku pre zákazníkov NAY zverejneného na webe NAY https://www.nay.sk/reklamacny-poriadok sa na kupujúceho vzťahujú ustanovenia článku 4, 5 a 7 tohto Reklamačného poriadku, a to v primeranom rozsahu (s prihliadnutím na skutočnosť, že kupujúci nie je spotrebiteľom). V prípade rozporu medzi týmito OP a Reklamačným poriadkom majú prednosť vždy tieto OP.

6.3  Pri uplatnení nárokov z vád tovaru podľa § 436 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení (tzn. práva na odstránenie vád dodaním náhradného resp. chýbajúceho tovaru, opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, primeranú zľavu alebo odstúpenie od objednávky) kupujúci prinesie reklamovaný kompletný tovar vrátane originál faktúry (prípadne inej formy daňového dokladu) do ktoréhokoľvek obchodného domu NAY. V prípade uplatnenia si práva na opravu tovaru, kupujúci je oprávnený si uplatniť toto právo aj v niektorom z autorizovaných servisov pre zákazníkov NAY uvedených na webe https://www.nay.sk/servisne-strediska-prehlad. Toto ustanovenie sa neaplikuje v prípade dodania elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči.

6.4  Spoločnosť NAY nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (najmä chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli a pod.), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím. Spoločnosť NAY  rovnako nezodpovedá za vady elektronického obsahu; v takom prípade za vady elektronického obsahu zodpovedá výrobca/poskytovateľ užívacích práv k elektronickému obsahu. Spoločnosť NAY poskytne kupujúcemu akúkoľvek nevyhnutnú súčinnosť pri sprostredkovaní helpdesku od tejto tretej osoby.

6.5  Sťažnosti a/alebo akékoľvek podnety môže kupujúci uplatniť na e-mailovej adrese  info@nay.sk. Odpoveď mu bude odoslaná v závislosti od formy uplatnenej sťažnosti alebo podnetu najneskôr do 30 dní od prijatia.
 

Článok 7

Spoločné a záverečné ustanovenia

7.1  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že predávajúci zistí porušenie záväzku kupujúceho podľa bodu 1.4 týchto OP, predávajúci je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty od kupujúceho vo výške 50% z hodnoty dotknutej objednávky/objednávok tovarov, a to v každom jednotlivom prípade porušenia vymedzeného záväzku. Nárok predávajúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty bude splatný v lehote 10 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy kupujúcemu. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto (dojednaním o zmluvnej pokute) nie je dotknuté právo predávajúceho domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením dotknutého záväzku v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu. Dojednaním strán podľa tohto bodu nie je dotknuté právo predávajúceho podľa 5.4 týchto OP. 

7.2  Vo veciach neupravených týmito OP sa zmluvný vzťah spravuje Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.3  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu OP, ktorá nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia OP na internetovej stránke www.nay.sk v sekcií B2B.