Súhlas so spracovaním osobných údajov pre prihlášku na duálne vzdelávanie

anotační text

Udeľujem súhlas spoločnosti NAY, so sídlom Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 739 487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1640/B (ďalej len „spoločnosť NAY“) ako prevádzkovateľ na správu spracovanie a evidenciu mojich osobných údajov v zmysle platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov podľa zákona č. 18/2018Zz o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. na účely duálneho vzdelávania.

Súčasne beriem na vedomie, že:

  • zodpovednou osobou spoločnosti NAY je pán Tomáš Skladaný, e-mailová adresa dpo@nay.sk, telefónne číslo 02 44555444 (kontakt na call centrum),
  • právnym základom spracúvania osobných údajov je tento súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR,
  • osobné údaje budú spracúvané počas obdobia 2 rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu,
  • poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a udelený súhlas môžem kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ku ktorému došlo pred jeho odvolaním,
  • mám voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov ako aj právo na prenosnosť osobných údajov,
  • ak sa domnievam, že som priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, mám právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania.

Spoločnosť NAY je možné kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov, odvolať udelený súhlas a využiť práva uvedené vyššie prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti NAY s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby, zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo telefonicky na vyššie uvedených telefónnych číslach.