Spracovanie osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov
 

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť NAY a.s., so sídlom Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO 35 739 487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1640/B (ďalej len „spoločnosť NAY“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
Spoločnosť NAY vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Tomáša Skladaného, e-mailová adresa dpo@nay.sk, telefónne číslo 02 49449100 (kontakt na recepciu, ktorá vás prepojí) alebo 0850 111 444 (kontakt na call centrum)

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a.    Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Spoločnosť NAY spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti NAY), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, (iii) na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou NAY je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti NAY.
 
Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • spoločnosť PeckaDesign, s.r.o., so sídlom Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČO 26266644, vedená Krajským súdom v Brně pod spisovou značkou C 40751 ako sprostredkovateľ,
 • spoločnosť MIBCON SK s. r. o., so sídlom Rádiová 45, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 492 804, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 55630 /T ako sprostredkovateľ,
 • spoločnosť Pricewise, s.r.o., so sídlom Grösslingová 52, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 403 333, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 63155/B ako sprostredkovateľ,
 •  kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
 • spoločnosť DIGITECH ČR, spol. s r.o., so sídlom Durychova 101/66, 14200 Praha 4 - Lhotka, Česká republika, IČO 25784021, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 69913 ako sprostredkovateľ dodávajúci IT systém na plánovanie ciest pri doručovaní,
 • spoločnosť KUBEX, s.r.o., so sídlom Tupolevova 13, 851 01 Bratislava - Petržalka, IČO 36 753 602 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 45106/B ako sprostredkovateľ poskytujúci služby inštalácie tovaru v domácnosti,
 • spoločnosť Jozef Dibák - Perfekt, so sídlom Majerníka 19, 036 01 Martin, IČO: 41 807 383 zapísaná v Živnostenskom registri Okresného súdu Martin, 550-16424 ako sprostredkovateľ poskytujúci služby inštalácie tovaru v domácnosti,
 • servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti NAY.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b.    Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

Spoločnosť NAY spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou NAY je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

c.    Nezáväzná objednávka tovaru

Spoločnosť NAY spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou NAY je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.
 
Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť VSHosting s.r.o., so sídlom Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 61505455, vedená Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 29746
 • spoločnosť PeckaDesign, s.r.o., so sídlom Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČO 26266644, vedená Krajským súdom v Brně pod spisovou značkou C 40751,

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.

d.    Služba strážny pes

Spoločnosť NAY spracúva na účely poskytnutia služby strážny pes nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: e-mailová adresa a sledovaný tovar.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou NAY je nevyhnutné na poskytnutie služby strážny pes, t.j. informovanie potenciálneho zákazníka o dostupnosti ním určeného tovaru.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť VSHosting s.r.o., so sídlom Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 61505455, vedená Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 29746,
 • spoločnosť PeckaDesign, s.r.o., so sídlom Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČO 26266644, vedená Krajským súdom v Brně pod spisovou značkou C 40751,

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia využívania služby strážny pes zo strany potenciálneho zákazníka.

e.    Objednávka tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni

Spoločnosť NAY spracúva na účely objednávky tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni jeho nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová, adresa a údaje o objednanom tovare.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou NAY je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť DIEBOLD NIXDORF s.r.o., so sídlom Mokráň Záhon 4, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 795 808, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 22461/B
 • spoločnosť MIBCON SK s. r. o., so sídlom Rádiová 45, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 492 804, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 55630 /T
 • spoločnosť PeckaDesign, s.r.o., so sídlom Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČO 26266644, vedená Krajským súdom v Brně pod spisovou značkou C 40751,
 • spoločnosť Pricewise, s.r.o., so sídlom Grösslingová 52, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 403 333, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 63155/B a
 • kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k prevzatiu tovaru zo strany zákazníka alebo predčasnému ukončeniu zmluvy o kúpe tovaru.

f.    Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť NAY spracúvana účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou NAY je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť VSHosting s.r.o., so sídlom Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 61505455, vedená Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 29746,
 • spoločnosť PeckaDesign, s.r.o., so sídlom Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČO 26266644, vedená Krajským súdom v Brně pod spisovou značkou C 40751,
 • spoločnosť Pricewise, s.r.o., so sídlom Grösslingová 52, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 403 333, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 63155/B
 • spoločnosť DIEBOLD NIXDORF s.r.o., so sídlom Mokráň Záhon 4, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 795 808, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 22461/B, a
 • spoločnosť MIBCON SK s. r. o., so sídlom Rádiová 45, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 492 804, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 55630 /T.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.
 
g.    Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť NAY spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok, ak je zákazník členom NAY extra klubu číslo NAY extra klub karty, a v prípade telefonickej podpory aj nahrávky hovorov z call centra.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou NAY je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.
 
Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť Digitale, spol. s r. o., so sídlom Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 964 176, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 50687/B v prípade telefonickej podpory,
 • spoločnosť Quality Unit, s. r. o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 908 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 33895/B v prípade e-mailovej podpory,
 • spoločnosť PeckaDesign, s.r.o., so sídlom Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČO 26266644, vedená Krajským súdom v Brně pod spisovou značkou C 40751,
 • spoločnosť MIBCON SK s. r. o., so sídlom Rádiová 45, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 492 804, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 55630 /T.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

h.    Členstvo v NAY extra klube
 
Spoločnosť NAY spracúva na účely členstva v NAY extra klube nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, číslo NAY extra klub karty a história objednávok člena.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou NAY je nevyhnutné na plnenie zmluvy o členstve v NAY extra klube.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť  DIEBOLD NIXDORF s.r.o., so sídlom Mokráň Záhon 4, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 795 808, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 22461/B,
 • spoločnosť PeckaDesign, s.r.o., so sídlom Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČO 26266644, vedená Krajským súdom v Brně pod spisovou značkou C 40751,
 • spoločnosť MIBCON SK s. r. o., so sídlom Rádiová 45, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 492 804, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 55630 /T a
 • spoločnosť Pricewise, s.r.o., so sídlom Grösslingová 52, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 403 333, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 63155/B.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania členstva v NAY extra klube a počas plynutia premlčacej lehoty na zakúpený tovar.

i.    Marketingový prieskum kvality predaja tovaru

Spoločnosť NAY spracúva na účely marketingového prieskumu predaného tovaru s použitím NAY Extra karty zákazníka nasledovné osobné údaje zákazníka: identifikačné číslo člena NAY Extra karty; meno zákazníka; email zákazníka; dátum realizovaného nákupu; číslo účtenky; predané tovary a služby a ich ceny.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou NAY je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti NAY

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť  DIEBOLD NIXDORF s.r.o., so sídlom Mokráň Záhon 4, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 795 808, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 22461/B,
 • spoločnosť PeckaDesign, s.r.o., so sídlom Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČO 26266644, vedená Krajským súdom v Brně pod spisovou značkou C 40751,
 • spoločnosť MIBCON SK s. r. o., so sídlom Rádiová 45, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 492 804, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 55630 /T a
 • spoločnosť Pricewise, s.r.o., so sídlom Grösslingová 52, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 403 333, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 63155/B.
 • Spoločnosť NMS Market Research Slovakia s. r. o., so sídlom: Jarošova 1, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52966381, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 144301/B.

Osobné údaje sú spracúvané počas realizácie prieskumu a vyhodnotenia spoločnosťou NAY.

j.    Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť NAY spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou NAY je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

k.    Overenie nároku na zľavu študentov alebo zamestnancov Orange

V prípade, ak si zákazník pri kúpe tovaru na predajni spoločnosti NAY chce uplatniť študentskú zľavu alebo zľavu zamestnanca spoločnosti Orange, je povinný predložiť príslušnému pracovníkovi na nahliadnutie ISIC kartu, resp. preukaz zamestnanca Orange.

Účelom takéhoto spracúvania osobných údajov je overenie existencie nároku zákazníka na zľavu a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov k nahliadnutiu je nevyhnutné na poskytnutie zľavy zo strany spoločnosti NAY na základe žiadosti zákazníka.

Tieto údaje spoločnosť NAY ďalej žiadnym spôsobom nespracúva.

l.    Predaj tovaru s použitím digitálneho príspevku

Spoločnosť NAY spracúva na účely predaja tovaru s použitím digitálneho príspevku nasledovné osobné údaje žiaka resp. jeho zákonného zástupcu:

meno a priezvisko žiaka; dátum narodenia a identifikačné čísla žiaka; adresu žiaka; kontaktné údaje žiaka, teda napríklad e‑mailovú adresu alebo telefónne číslo; informáciu, či je žiak oprávneným žiadateľom o Digitálny príspevok - v prípade ak žiak nie je plnoletý tieto informácie poskytuje jeho zákonný zástupca a informáciu o tom, či zákonný zástupca žiaka je osobou oprávnenou uplatniť v mene žiaka Digitálny príspevok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou NAY je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru s použitím digitálneho príspevku. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, záujmové združenie právnických osôb so sídlom Mlynské nivy 18890/5, 821 09 Bratislava – Ružinov, IČO: 52 828 123, zapísané v Registri záujmových združení právnických osôb Okresného úradu Bratislava, v súvislosti s projektom Digitálny žiak ako prevádzkovateľ osobných údajov.

m.    Súťaže na Facebooku a Instagrame

Spoločnosť NAY spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou NAY je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

n.    Poskytovanie podpory cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť NAY bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou NAY je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

o.    Uplatňovanie nárokov spoločnosti NAY

Spoločnosť NAY spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti NAY nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou NAY, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti NAY, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti NAY.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou NAY je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti NAY. Oprávneným záujmom spoločnosti NAY je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti NAY.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti NAY uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

p.    Plnenie zákonných povinností spoločnosti NAY

Spoločnosť NAY spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti NAY.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou NAY je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou NAY.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3.    Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti NAY:

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
d)    elektronicky na stránkach www.nay.sk
e).   Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.