Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely spoločnosťou Generali Poisťovňa a.s.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely: Zákazník súhlasí, aby Generali Poisťovňa, a. s. spracúvala zákazníkove osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo na účely marketingových činností poisťovateľa, sprostredkovateľov poistenia a spoločností patriacich do skupiny Generali (napr. ponuka produktov, súvisiacich služieb, prieskum spokojnosti klientov, ponuka účasti v súťažiach a anketách), a to počas trvania zmluvného vzťahu s poisťovateľom a po dobu jedného roka po ukončení platnosti všetkých zmluvných vzťahov s poisťovateľom. Zákazník berie na vedomie, že má právo na blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania tohto súhlasu. Podrobné informácie o právach dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov, s ktorými bol zákazník oboznámený, sú vo VPP, ako aj na webovej stránke poisťovateľa.