Všeobecné obchodné podmienky NAY Extra klubu

Všeobecné obchodné podmienky NAY Extra klubu

I. NAY EXTRA KLUB

1.1 NAY EXTRA KLUB je vernostný program vytvorený a poskytovaný spoločnosťou NAY a.s. pre zákazníkov uskutočňujúcich nákupy v predajniach NAY spoločnosti NAY a.s. v Slovenskej republike, prostredníctvom e-shopu (www.nay.sk). Všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky pre vznik, trvanie a zánik členstva v NAY EXTRA KLUBE, práva a povinnosti členov NAY EXTRA KLUBU a spoločnosti NAY a.s. Členstvo v NAY EXTRA KLUBE umožňuje zákazníkovi, ktorý je jeho členom, za podmienok vymedzených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach získavať body pri jednotlivých nákupoch a následne ich uplatňovať ako zľavu pri ďalších nákupoch, ako aj využívať ďalšie služby určené výhradne členom NAY EXTRA KLUBU.

II. Vznik členstva v NAY EXTRA KLUBE

2.1 Členom NAY EXTRA KLUBU sa môže stať každý zákazník, ktorý spĺňa tieto podmienky:

a) je fyzickou osobou staršou ako 18 rokov s trvalým alebo povoleným pobytom na území SR;

b) požiada o registráciu do klubu v ktorejkoľvek  predajni NAY a.s., kde riadne vyplní a čitateľne podpíše Prihlášku do NAY EXTRA KLUBU osobne, alebo vypísaním prihlášky poverí zamestnanca príslušnej pobočky NAY a.s. (po vypísaní formulára zákazník potvrdí vyplnenie prihlášky zamestnancom NAY a.s. svojim podpisom). Podpísaním Prihlášky zákazník súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami NAY EXTRA KLUBU, alebo uskutoční elektronickú registráciu prostredníctvom e-shopu www.nay.sk, kde zakliknutím súhlasu v elektronickej podobe člen NAY EXTRA KLUBU súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami NAY EXTRA KLUBU a vyhlasuje, že sa s nimi oboznámil.

2.2 NAY a.s. si vyhradzuje právo neakceptovať registrácie so zjavne nesprávnymi, nekorektnými alebo nekompletnými údajmi, alebo v prípade, ak sa jedná o duplicitnú registráciu na to isté konto. Viacnásobné členstvo nie je možné.

III. Klubová karta NAY EXTRA

3.1 Vydanie Klubovej karty NAY EXTRA. Klubová karta NAY EXTRA je vydávaná členovi klubu na jeho identifikáciu pri uplatňovaní výhod klubu v hmotnej alebo virtuálnej podobe. Klubová karta NAY EXTRA v hmotnej podobe je zákazníkovi vydaná ihneď po odovzdaní vyplneného registračného formulára v kamennej predajni. Vo virtuálnej podobe (vhodné aj na vytlačenie) je vydaná po vyplnení registračného formulára na www.nay.sk a je spojená so zákazníckym účtom daného zákazníka. Vydaním Klubovej karty NAY EXTRA zákazníkovi sa zákazník stáva držiteľom Klubovej karty NAY EXTRA. Virtuálna karta môže byť v kamennej predajni vymenená na žiadosť svojho držiteľa za kartu v hmotnej podobe. Karta je neprenosná a výhody členstva môžu byť uplatnené len pri jej predložení tým držiteľom, ktorému bola vydaná. NAY a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu, ktorá môže vzniknúť tým, že zákazník umožní používanie Klubovej karty NAY EXTRA inej osobe. Klubová karta NAY EXTRA je členovi NAY EXTRA KLUBU počas jeho členstva zapožičaná na bezplatné používanie a ostáva vo vlastníctve NAY a.s. V rámci NAY EXTRA KLUBU sa vydávajú 3 typy kariet podľa úrovne poskytnutých výhod: Modrá, Strieborná, Zlatá. Obdržaním karty získa zákazník právo využívať výhody vyplývajúce z členstva v NAY EXTRA KLUBE.

3.2 Strata, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie Klubovej karty NAY EXTRA.
Stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie Klubovej karty NAY EXTRA je člen NAY EXTRA KLUBU povinný nahlásiť na ktorejkoľvek pobočke NAY a.s. alebo na infolinke NAY, ktoré zabezpečí jej bezodkladné zablokovanie, prípadne interne prešetrí vzniknutú situáciu. Ak po vzniku situácie popísanej v prvej vete tohto bodu má člen NAY EXTRA KLUBU záujem o vydanie novej Klubovej karty NAY EXTRA, bude mu za poplatok 1,90 € v predajni NAY vydaná nová karta (hmotná), virtuálna karta je bezplatná. Na novovydanú kartu bude členovi NAY EXTRA KLUBU pripísaný počet bodov rovnajúci sa zostatku bodov stratenej, poškodenej, zneužitej alebo odcudzenej karty 24 hodín po okamihu obdržania oznámenia o strate, poškodení, zneužití alebo odcudzení pôvodnej karty.

3.3 Blokačná listina Spoločnosť NAY a.s. si v prípadoch porušenia alebo podozrenia na porušenie Všeobecných obchodných podmienok NAY EXTRA KLUBU, predovšetkým na získavanie alebo využívanie bodov v rozpore so Všeobecnými obchodnými podmienkami NAY EXTRA KLUBU, prípadne akéhokoľvek zneužitia Klubovej karty NAY EXTRA, vyhradzuje právo zaradiť kartu na Blokačnú listinu. O zaradení karty na Blokačnú listinu je zákazník informovaný.

IV. Benefity poskytované členom klubu

4.1 Zľava - dodatočná zľava vo forme klubových bodov v sieti NAY a.s. Pri každom nákupe s Klubovou kartou NAY EXTRA sú zákazníkovi pripísané body, ktoré si zákazník môže uplatniť ako zľavu pri nasledujúcich nákupoch (1 bod = 1 €) podľa nižšie popísaných kritérií.

a) Modrá klubová karta NAY EXTRA - Túto úroveň Klubovej karty získava zákazník automaticky splnením všetkých podmienok nadobudnutia členstva v NAY EXTRA KLUBE uvedených v článku II. Pri každom nákupe s Modrou klubovou kartou NAY EXTRA sa zákazníkovi za každých 100 € ceny nákupu pripíšu na Klubovú kartu 2 body.

b) Strieborná klubová karta NAY EXTRA - Túto úroveň Klubovej karty získava zákazník, ak splní všetky podmienky nadobudnutia členstva v NAY EXTRA KLUBE uvedené v článku II. a jeho celkový obrat nákupov v obchodnej sieti NAY a.s. a/alebo www.nay.sk dosiahne hodnotu 3 000 € v priebehu 2 po sebe nasledujúcich rokov. Prechod na novú úroveň je automatický, pričom pri prechode na vyššiu úroveň má zákazník nárok na bezplatné vydanie Striebornej klubovej karty. O vydanie Striebornej klubovej karty môže člen klubu požiadať na ktorejkoľvek predajni NAY.
Všetky nevyčerpané body za nákupy uskutočnené Modrou klubovou kartou NAY EXTRA budú automaticky pripísané na Striebornú klubovú kartu NAY EXTRA. Pri nákupoch so Striebornou klubovou kartou NAY EXTRA sa zákazníkovi za každých 100 € ceny nákupu pripíšu na Klubovú kartu 3 body.

c) Zlatá klubová karta NAY EXTRA - Túto úroveň Klubovej karty získava zákazník, ak splní všetky podmienky nadobudnutia členstva v NAY EXTRA KLUBE uvedené v článku II. a jeho celkový obrat nákupov v obchodnej sieti NAY a.s. a/alebo www.nay.sk dosiahne hodnotu 5 000 € v priebehu 2 po sebe nasledujúcich rokov. Pri prechode na vyššiu úroveň má zákazník nárok na bezplatné vydanie Zlatej klubovej karty. Prechod na novú úroveň je automatický, pričom o vydanie Zlatej klubovej karty môže člen klubu požiadať na ktorejkoľvek predajni NAY. Všetky nevyčerpané body z pôvodnej klubovej karty NAY EXTRA budú automaticky pripísané na Zlatú klubovú kartu NAY EXTRA. Pri nákupoch so Zlatou klubovou kartou NAY EXTRA sa zákazníkovi za každých 100 € ceny nákupu pripíše na kartu 5 bodov.

4.2 Pravidlá získavania a uplatňovania klubových bodov v sieti NAY a.s. a www.nay.sk.
a) Body sa na Klubovú kartu NAY EXTRA pripisujú za kompletný sortiment tovaru a/alebo služieb predávaný v predajniach NAY a.s. alebo na e-shope v Slovenskej republike v maloobchodných cenách. Výnimku tvorí nákup Darčekového poukazu NAY, za ktorý sa body nepripisujú.

b) Výhody a benefity členov NAY EXTRA KLUBU sa môžu líšiť v jednolivých predajniach, ako aj na e-shope. Presné podmienky sú uvedené na www.nay.sk.

c) Pri každom nákupe s uplatnením výhod NAY EXTRA KLUBU je nutné preukázať sa Klubovou kartou NAY EXTRA, spätné pripisovanie bodov nie je možné, ak nerozhodne NAY a.s. inak, najmä po predchádzajúcom overení totožnosti zákazníka, alebo v prípade preukázateľného zneužitia NAY EXTRA KARTY. Pri nákupe je možné použiť iba jednu Klubovú kartu NAY EXTRA. Body z Klubovej karty NAY EXTRA nie je možné zamieňať za hotovosť. Pri vrátení tovaru a následnom vystavení dobropisu je člen NAY EXTRA KLUBU povinný body, ktoré získal pri nákupe dobropisovaného tovaru, vrátiť. Ak body z klubovej karty NAY EXTRA už vyčerpal, systém môže znížiť dobropisovanú čiastku o hodnotu získaných bodov, prípadne budú dobropisované body odpočítané z bodov, ktoré zákazník získa pri nasledujúcich nákupoch. Ak bolo členovi klubu pri nákupe umožnené prečerpanie klubových bodov, systém automaticky zníži hodnotu získaného kreditu o hodnotu prečerpaných bodov pri nasledujúcich nákupoch. Úprava hodnoty získaného kreditu je realizovaná do doby, kedy príde k vyrovnaniu prečerpanej hodnoty klubových bodov. NAY a.s. vedie evidenciu čerpaných a pripisovaných bodov na daňovom doklade a rovnako tak stav bodového konta môže zákazník sledovať na svojom účte Klubovej karty.

d) Pri nákupe na splátky v predajni sa body na Klubovú kartu NAY EXTRA iba pripisujú, uplatniť body pri nákupe na splátky je možné len na tovar v online objednávke vytvorenej na www.nay.sk. Uplatniť body na platbu akontácie, nákupu poistenia náhodného poškodenia tovaru, nákupu predĺženej záruky tovaru, nákupu Darčekového poukazu NAY, aktivácii služieb Skylink, prípadne iných služieb na základe interného rozhodnutia NAY a.s. (o čom bude zákazníka vopred informovať) nie je možné.

e) Kumulácia získania a uplatnenia bodov NAY EXTRA s inými zľavami, akciami alebo výhodami iných vernostných systémov nie je možná, pokiaľ NAY a.s. nerozhodne inak.

f) Pri uplatnení bodov ako zľavy na nákup je potrebné, aby zostatková hodnota tovaru bola minimálne 0,01€. Nákup nie je možné uhradiť iba klubovými bodmi. V prípade, že zákazník uhradí nákup tovaru formou uplatnenia bodov zo svojej Klubovej karty NAY EXTRA, má sa za to, že zákazník tento tovar zaplatil už pri kúpe iných tovarov, kúpou ktorých získal príslušné body na svoju Klubovú kartu NAY EXTRA.

g) Pri uplatnení bodov ako zľavy na nákup v hodnote vyššej ako 30 klubových bodov je potrebné overenie totožnosti majiteľa klubovej karty prostredníctvom dokladu totožnosti (občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas). V prípade, že zákazník odmietne overenie totožnosti, NAY a.s. má právo na zamietnutie transakcie s uplatnením klubových bodov.

h) Spoločnosť NAY a.s. si vyhradzuje právo v osobitých prípadoch upraviť podmienky pripisovania bodov na Klubovú kartu NAY EXTRA.

4.3 Platnosť bodovej hodnoty Klubovej karty NAY EXTRA. Platnosť bodov je 12 mesiacov od dátumu nákupu (odo dňa vystavenia daňového dokladu), z ktorého boli na kartu pripočítané. V prípade, že si zákazník body do 12 mesiacov od ich získania neuplatní, budú body exspirované a už ich nebude možné uplatniť. Členovia klubu sú informovaní mailom o stave ich konta jeden mesiac pred touto exspiráciou bodov.

4.4. Klubové ceny. Klubové ceny NAY EXTRA sú zvýhodnené ceny tovarov a služieb určené výhradne členom NAY EXTRA KLUBU. Tovar s klubovou cenou je v predajniach NAY a.s. a na www.nay.sk označený cenovkou NAY EXTA CENA. Klubové ceny sú platné pre všetky úrovne kariet. Pre nákup tovaru v klubových cenách je v ktorejkoľvek predajni NAY a.s. potrebné pred nákupom (nie až v jeho priebehu, či po jeho dokončení) predložiť NAY EXTRA KARTU, v prípade nákupu prostredníctvom www.nay.sk byť pred nákupom registrovaným zákazníkom e-shopu www.nay.sk s priradenou klubovou kartou NAY EXTRA. Pravidlá získavania a uplatňovania klubových bodov v prípade nákupu tovarov a služieb v Klubovej cene sú definované v bodoch IV.2 a IV.3 Všeobecných obchodných podmienok NAY EXTRA KLUBU. Spoločnosť NAY a.s. si vyhradzuje právo na definovanie množstva tovaru a služieb zakúpených v Klubovej cene pre jedného zákazníka.

4.5 Okamžitá výmena tovaru do 30€. Pri oprávnenej reklamácii tovaru do 30€ zakúpeného s Klubovou kartou NAY EXTRA sa spoločnosť NAY a.s. zaväzuje vybaviť takúto reklamáciu, a to výmenou daného tovaru za nový tovar bez zbytočného dokladu za súčasného splnenia nasledovných podmienok:

  • k uplatneniu reklamácie dôjde do 24 mesiacov od vystavenia dokladu o zakúpení reklamovaného tovaru,
  • reklamácia je uplatnená osobne v niektorej z kamenných predajní spoločnosti NAY a.s.,
  • držiteľ Klubovej karty NAY EXTRA vráti spoločnosti NAY a.s. reklamovaný tovar (nemusí ale vracať tovar/predmet, ktorý obdržal k reklamovanému tovaru ako darček),
  • reklamácia sa týka vady, za ktorú spoločnosť NAY a.s. zodpovedá podľa platných právnych predpisov nebo poskytnuté záruky.

Spoločnosť NAY a.s. si vyhradzuje právo tovar v mieste príjmu reklámacie vyskúšať a pokiaľ sa reklamovaná vada neprejaví alebo sa prejavuje ako vada, na ktorú sa tento záväzok na okamžitú výmenu tovaru nevzťahuje (mechanické poškodenie tovaru a pod.), spoločnosť NAY a.s. si vyhradzuje právo zaslať tovar na odborné posúdenie vady autorizovanému servisu. K výmene tovaru v takomto prípade dôjde až po potvrdení existencie reklamovanej vady autorizovaným servisom.

Zodpovednosť spoločnosti NAY a.s., ako predávajúceho, za vady tovaru v rozsahu danom platnou právnou úpravou nie je týmto ustanovením dotknutá; záväzok spoločnosti NAY a.s. podľa tohto ustanovenia predstavuje jeho rozšírenie za podmienok a v rozsahu, ako je uvedené v tomto bode.

Záväzok k okamžitej výmene sa nevzťahuje na tovar, ktorý držiteľ Klubovej karty NAY EXTRA obdržal ako darček.

Na platnosť záväzku spoločnosti NAY a.s. nemá vplyv zmena výšky kúpnej ceny tovaru od zakúpení tovaru do jeho reklamácie. V prípade, že spoločnosť NAY a.s. v dobe reklamácie totožný tovar už neponúka na predaj, zaväzuje sa ponúknuť držiteľovi Klubovej karty NAY EXTRA na výmenu alternatívny tovar rovnakých alebo lepších parametrov predávanej spoločnosti NAY a.s. za cenu do výšky predejnej ceny reklamovaného tovaru.

4.6 Vrátenie alebo výmena nevhodne zakúpeného tovaru do 30 dní. Držiteľ Klubovej karty NAY EXTRA je oprávnený odstúpiť bez uvedenia dôvodu od kúpnej zmluvy na kúpu tovaru zakúpeného s Klubovou kartou NAY EXTRA v ktorejkoľvek kamennej predajni spoločnosti  NAY a.s., a to do 30 dní od prevzatia takéhoto tovaru za súčasného splnenia všetkých nasledujúcích podmienok:

  • tovar nesmie byť použitý ani jednorazovo skúšaný,
  • držiteľ Klubovej karty NAY EXTRA vráti tovar spoločnosti NAY a.s. funkčný a kompletný (vrátane akéhokoľvek príslušenstva, návodu na obsluhu, prípadne záručného listu a pod.), vrátane tovaru, ktorý zákazník obdržal ako darček v súvislosti s kúpou vrátného tovaru (s výnimkou prípadu, že držiteľ Klubovej karty NAY EXTRA si namiesto vráteného tovaru vyberie tovar, ku ktorému je poskytovaný totožný darček), pričom  všetko bude zabalené v nepoškodenom originálnom obale vrátane fólií, ktoré sú vo vnútri balenia tovaru.

Držiteľ Klubovej karty NAY EXTRA, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy podľa tohto článku, môže:

  • vymeniť vrátený tovar za akýkoľvek iný tovar podľa vlastného výberu, a pokiaľ bude nový tovar lacnejší, spoločnosť NAY a.s. vráti zákazníkovi rozdiel v cene, a pokiaľ bude nový tovar drahší, zákazník sa zaväzuje uhradiť spoločnosti NAY a.s. rozdiel; alebo
  • žiadať vrátenie zaplatenej kúpnej ceny, pokiaľ si žiadny náhradný tovar nevyberie.

4.7 Elektronická archivácia účteniek. Po dobu trvania platnosti Klubovej karty NAY EXTRA sa spoločnosť NAY a.s. zaväzuje uchovávať pre držiteľa Klubovej karty NAY EXTRA doklad o zakúpení tovaru zakúpeného od spoločnosti NAY a.s. s Klubovou kartou NAY EXTRA. V prípade uplatnenia práv z vád takéhoto tovaru (napr. v prípade reklamácie) je držiteľ Klubovej karty NAY EXTRA oprávnený predložiť len Klubovú kartu NAY EXTRA (prípadne spolu s dokladom potrebným pre overenie totožnosti držiteľa) a nie je povinný predkladať iný doklad o zakúpení tovaru. Po dobu platnosti Klubovej karty NAY EXTRA spoločnosť NAY a.s. kedykoľvek na žiadosť držiteľa Klubovej karty NAY EXTRA poskytne držiteľovi Klubovej karty NAY EXTRA kópiu uchovávaného dokladu o kúpe tovaru na účely reklamačného konania.

V. Ostatné výhody členstva v NAY EXTRA KLUBE

Spoločnosť NAY a.s.  môže nepravidelne, podľa svojho uváženia, poskytovať držiteľom Klubových kariet NAY EXTRA ďalšie výhody. Informácie o všetkých aktuálne platných výhodách sú uvádzané na www.nay.sk, je možné sa o nich informovať na infolinke 02/44 555 444  alebo priamo v predajniach NAY a.s.

VI. Informácie o spracúvaní osobných údajov členov NAY EXTRA KLUBU

6.1 Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby, účel spracúvania. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť NAY a.s., so sídlom Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO 35 739 487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1640/B (ďalej len „NAY a.s.“), ktorá spracúva osobné údaje na účely členstva v NAY EXTRA KLUBEza podmienok uvedených nižšie.

6.2 Spoločnosť NAY a.s. vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Ing. Tomáša Skladaného, e-mailová adresa dpo@nay.sk, telefónne číslo infolinka NAY 02/ /44 555 444.

6.3 Rozsah spracúvaných osobných údajov, právny základ a doba spracúvania Spoločnosť NAY a.s. spracúva na účely členstva v NAY EXTRA KLUBE nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, číslo NAY EXTRA KLUB karty a história objednávok člena.

6.4 Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou NAY a.s. je nevyhnutné na plnenie zmluvy o členstve v NAY EXTRA KLUBE.

6.5 Osobné údaje budú spracúvané počas trvania členstva v NAY EXTRA KLUBE a po jeho zániku počas plynutia premlčacej lehoty na uplatnenie nárokov v súvislosti s kúpou tovaru v zmysle príslušných právnych predpisov.

6.6 Príjemcovia osobných údajov. Príjemcami osobných údajov sú nasledovné spoločnosti:

a) spoločnosť DIEBOLD NIXDORF s.r.o., so sídlom Mokráň Záhon 4, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 795 808, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 22461/B,

b) spoločnosť PeckaDesign, s.r.o., so sídlom Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČO 26266644, vedená Krajským súdom v Brně pod spisovou značkou C 40751,

c) spoločnosť MIBCON SK s. r. o., so sídlom Rádiová 45, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 492 804, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 5563 /T,

d) spoločnosť NAYTROLABS, s.r.o. so sídlom Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 312 964, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 125667/B,

e) spoločnosť Pricewise, s.r.o., so sídlom Staré Grösslingova 52, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 403 333, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 63155/B

f) spoločnosť Lighting Beetle s.r.o., so sídlom Budyšínska 8, 831 03 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 44 864 892, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 59475/B.

g) spoločnosť Exponea s.r.o., so sídlom City Business Center I, Karadžičova 8/7244, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 50 017 560, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 107011/B.

6.7 Práva dotknutej osoby. Ak sa člen NAY EXTRA KLUBU ako dotknutá osoba domnieva, že je priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

6.8 Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti NAY a.s.:

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,

b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu zodpovednej osoby,

c) telefonicky na čísle infolinky NAY a.s.

VII. Zánik členstva v NAY EXTRA KLUBE

7.1 Členstvo v NAY EXTRA KLUBE zaniká jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) Ukončením zo strany držiteľa Klubovej karty NAY EXTRA

Držiteľ Klubovej karty NAY EXTRA môže kedykoľvek ukončiť platnosť jemu vydanej Klubovej karty NAY EXTRA doručením písomného oznámenia zaslaného na adresu spoločnosti NAY a.s. poštou na adresu sídla NAY a.s. alebo e-mailom na adresu NAY EXTRA KLUBU  zaslaného spolu s Klubovou kartou NAY EXTRA.

Zánikom členstva v NAY EXTRA KLUBE zákazník stráca právo využívať výhody vyplývajúce z členstva v NAY EXTRA KLUBE a právo využiť neuplatnené body. V prípade opätovného nadobudnutia členstva v NAY EXTRA KLUBE tento zákazník nemá nárok na žiadne výhody vyplývajúce z predchádzajúceho členstva.

b) Ukončením zo strany Spoločnosti NAY a.s.:

V prípade zistenia porušovania Všeobecných obchodných podmienok NAY EXTRA KLUBU alebo v prípade, ak sa ktorékoľvek vyhlásenie zákazníka ukáže ako nepravdivé. Spoločnosť NAY a.s. je oprávnená v prípade zistenia porušovania Všeobecných obchodných podmienok NAY EXTRA KLUBU zo strany člena daného člena vylúčiť z NAY EXTRA KLUBU. O vylúčení obdrží zákazník písomné vyrozumenie, pričom v tomto prípade stráca všetky neuplatnené body a zanikajú mu všetky výhody vyplývajúce z členstva v NAY EXTRA KLUBE a súčasne stráca nárok na vybavenie už uplatnených výhod vyplývajúcich z tohto členstva. Zákazník, ktorý bol vylúčený z NAY EXTRA KLUBU, nemá nárok na nadobudnutie opätovného členstva;

Ukončením platnosti všetkých Klubových kariet NAY EXTRA alebo niektorého z ich typov v prípade zrušenia alebo zmeny podmienok poskytovania všetkých alebo niektorých výhod vyplývajúcich z Klubových kariet NAY EXTRA zo strany spoločnosti NAY a.s. Termín ukončenia platnosti v takom prípade oznámi spoločnosť NAY a.s. zverejnením na stránke www.nay.sk.

c) Smrťou člena NAY EXTRA KLUBU alebo jeho vyhlásením za mŕtveho v prípade držiteľa Klubovej karty NAY EXTRA.

VIII. Všeobecné a záverečné ustanovenia

8.1 Členstvo v NAY EXTRA KLUBE a výhody s ním spojené nie sú právne vymáhateľné a prevoditeľné.

8.2 Spoločnosť NAY a.s. si vyhradzuje právo z obchodných dôvodov alebo z dôvodov zapríčinených vyššou mocou zmeniť Všeobecné obchodné podmienky NAY EXTRA KLUBU, vrátane pravidiel pre vydávanie Klubových kariet NAY EXTRA, ako aj poskytovanie benefitov a pravidiel ich získavania. O tejto zmene informuje NAY a.s. zverejnením na stránke www.nay.sk.

8.3 Napriek tomu, že vernostný program NAY EXTRA KLUB má dlhodobý charakter, spoločnosť NAY a.s. si vyhradzuje právo na jeho ukončenie. Termín ukončenia oznámi svojim zákazníkom v dostatočnom predstihu. Po tomto termíne nebudú vydávané žiadne Klubové karty NAY, nebudú pripisované ani uplatňované žiadne body.

8.4 Tieto Všeobecné obchodné podmienky NAY EXTRA KLUBU nadobúdajú platnosť 01.03.2020 a plne nahrádzajú predchádzajúce Všeobecné obchodné podmienky.

8.5 Kontakt na centrum NAY EXTRA KLUBU: 
NAY a.s. (NAY EXTRA KLUB), Tuhovská 15, 830 06 Bratislava. 

8.6 Infolinka NAY: 02/44 555 444, info@nay.sk