Všeobecné obchodné podmienky NAY Extra klubu

I. NAY EXTRA KLUB

NAY EXTRA KLUB je vernostný program vytvorený a poskytovaný spoločnosťou NAY a.s. pre zákazníkov uskutočňujúcich nákupy v predajniach NAY spoločnosti NAY a.s. v Slovenskej republike, prostredníctvom e-shopu (www.nay.sk). Všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky pre vznik členstva v NAY EXTRA KLUBE, práva a povinnosti členov NAY EXTRA KLUBU a spoločnosti NAY a.s. Členstvo v NAY EXTRA KLUBE umožňuje zákazníkovi, ktorý je jeho členom, za podmienok vymedzených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach získavať body pri jednotlivých nákupoch a následne ich uplatňovať ako zľavu pri ďalších nákupoch, ako aj využívať ďalšie služby určené výhradne členom NAY EXTRA KLUBU.

II. Vznik členstva v NAY EXTRA KLUBE

Členom NAY EXTRA KLUBU sa môže stať každý zákazník, ktorý spĺňa tieto podmienky:

a) je fyzickou osobou staršou ako 18 rokov s trvalým alebo povoleným pobytom na území SR;

b) požiada o registráciu do klubu v predajniach NAY a.s., riadne vyplní a čitateľne podpíše Prihlášku do NAY EXTRA KLUBU. Podpísaním Prihlášky zákazník súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami NAY EXTRA KLUBU.

NAY a.s. si vyhradzuje právo neakceptovať prihlášky so zjavne nesprávnymi alebo nekompletnými údajmi.

III. Klubová karta NAY Extra

1. Vydanie Klubovej karty NAY Extra
Klubová karta NAY Extra je vydávaná členovi klubu na jeho identifikáciu pri uplatňovaní výhod klubu. Karta je neprenosná a výhody členstva môžu byť uplatnené len pri jej predložení. Klubová karta NAY Extra je členovi NAY EXTRA KLUBU počas jeho členstva zapožičaná na bezplatné používanie. V rámci NAY EXTRA KLUBU sa vydávajú 3 typy kariet podľa úrovne poskytnutých výhod: Modrá, Strieborná, Zlatá. Obdržaním karty získa zákazník právo využívať výhody vyplývajúce z členstva v NAY EXTRA KLUBE.

2. Strata, odcudzenie, poškodenie Klubovej karty NAY Extra
a) Stratu alebo odcudzenie Klubovej karty NAY Extra je člen NAY EXTRA KLUBU povinný nahlásiť centru NAY EXTRA KLUBU, ktoré zabezpečí jej bezodkladné zablokovanie. Ak má člen NAY EXTRA KLUBU záujem o vydanie novej Klubovej karty NAY Extra, bude mu za poplatok 1,90 € v predajni NAY vydaná nová karta. Na novovydanú kartu bude členovi NAY EXTRA KLUBU pripísaný počet bodov rovnajúci sa zostatku bodov stratenej alebo odcudzenej karty 24 hodín po okamihu obdržania oznámenia o strate alebo odcudzení pôvodnej karty.

b) Poškodenie karty je člen NAY EXTRA KLUBU povinný oznámiť centru NAY EXTRA KLUBU. Následne kartu odošle na adresu NAY a.s. (NAY Extra klub ), Tuhovská 15, 830 06 Bratislava. Ak má člen NAY EXTRA KLUBU záujem o vydanie novej Klubovej karty NAY Extra, bude mu za poplatok 1,90 € v predajni NAY vydaná nová karta s aktuálnou bodovou hodnotou pôvodnej karty.

3. Blokačná listina
Spoločnosť NAY a.s. si v prípadoch podozrenia na porušenie Všeobecných obchodných podmienok NAY EXTRA KLUBU, predovšetkým na získavanie bodov v rozpore so Všeobecnými obchodnými podmienkami NAY EXTRA KLUBU, vyhradzuje právo zaradiť kartu na Blokačnú listinu. O dôvode zaradenia karty na Blokačnú listinu informuje zákazníka na požiadanie správca NAY EXTRA KLUBU.

IV. Benefity poskytované členom klubu

1. Zľava - dodatočná zľava vo forme klubových bodov v sieti NAY
Pri každom nákupe s Klubovou kartou NAY Extra sú zákazníkovi pripísané body, ktoré si zákazník môže uplatniť ako zľavu pri nasledujúcich nákupoch (1 bod = 1 €) podľa nižšie popísaných kritérií.

a) Modrá klubová karta NAY Extra - Túto úroveň karty získava zákazník automaticky splnením všetkých podmienok nadobudnutia členstva v NAY EXTRA KLUBE uvedených v článku II. Pri každom nákupe s Modrou klubovou kartou NAY Extra sa zákazníkovi za každých 100 € ceny nákupu pripíšu na kartu 2 body.

b) Strieborná klubová karta NAY Extra - Túto úroveň karty získava zákazník, ak splní všetky podmienky nadobudnutia členstva v NAY EXTRA KLUBE uvedené v článku II. a jeho počiatočný nákup alebo celkový obrat nákupov v obchodnej sieti NAY a www.nay.sk dosiahne hodnotu 3 000 € v priebehu 2 po sebe nasledujúcich rokov. Pri prechode na vyššiu úroveň má zákazník nárok na bezplatné vydanie Striebornej klubovej karty. O vydanie Striebornej klubovej karty môže člen klubu požiadať na ktorejkoľvek predajni NAY.
Pôvodná Modrá klubová karta NAY Extra prestáva platiť prvým použitím Striebornej klubovej karty NAY Extra. Všetky nevyčerpané body za nákupy uskutočnené Modrou klubovou kartou NAY Extra budú automaticky pripísané na Striebornú klubovú kartu NAY Extra. Pri nákupoch so Striebornou klubovou kartou NAY Extra sa zákazníkovi za každých 100 € ceny nákupu pripíšu na kartu 3 body.

c) Zlatá klubová karta NAY Extra - Túto úroveň karty získava zákazník, ak splní všetky podmienky nadobudnutia členstva v NAY EXTRA KLUBE uvedené v článku II. a jeho počiatočný nákup alebo celkový obrat nákupov v obchodnej sieti NAY a www.nay.sk dosiahne hodnotu 5 000 € v priebehu 2 po sebe nasledujúcich rokov. Pri prechode na vyššiu úroveň má zákazník nárok na bezplatné vydanie Zlatej klubovej karty. O vydanie Zlatej klubovej karty môže člen klubu požiadať na ktorejkoľvek predajni NAY. 
Pôvodná karta prestáva platiť prvým použitím Zlatej klubovej karty NAY Extra. Všetky nevyčerpané body z pôvodnej klubovej karty NAY Extra budú automaticky pripísané na Zlatú klubovú kartu NAY Extra. Pri nákupoch so Zlatou klubovou kartou NAY Extra sa zákazníkovi za každých 100 € ceny nákupu pripíše na kartu 5 bodov.

2. Pravidlá získavania a uplatňovania bonusových bodov v sieti NAY a www.nay.sk
a) Body sa na Klubovú kartu NAY Extra pripisujú za kompletný sortiment tovaru predávaný v predajniach NAY v Slovenskej republike. Výnimku tvorí nákup Darčekového poukazu NAY, za ktorý sa body nepripisujú.

b) Výhody a benefity členov NAY Extra klubu, ktorí realizujú nákupy prostredníctvom e-shopu www.nay.sk, sa môžu líšiť od výhod a benefitov poskytovaných v predajniach NAY. Presné podmienky sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach klubu na www.nay.sk.

c) Pri každom nákupe s uplatnením výhod NAY EXTRA KLUBU je nutné preukázať sa Klubovou kartou NAY Extra, spätné pripisovanie bodov nie je možné. Pri nákupe je možné použiť iba jednu Klubovú kartu NAY Extra. Body z Klubovej karty NAY Extra nie je možné zamieňať za hotovosť. Pri vystavení dobropisu je člen NAY EXTRA KLUBU povinný body, ktoré získal pri nákupe dobropisovaného tovaru, vrátiť. Ak body z klubovej karty NAY Extra už vyčerpal, systém automaticky zníži dobropisovanú čiastku o hodnotu získaných bodov, prípadne budú dobropisované body odpočítané z bodov, ktoré zákazník získa pri nasledujúcich nákupoch.

d) Pri nákupe na splátky sa body na Klubovú kartu NAY Extra iba pripisujú, uplatniť body na platbu akontácie nie je možné.

e) Uplatnenie bodov ako zľavy na nákup nie je možné pri nákupe nasledovných služieb: nákup poistenie náhodného poškodenia tovaru, nákup predĺženej zárky tovaru, nákup Darčekového poukazu NAY, aktivácii služieb Skylink.

f) Kumulácia zľavy NAY EXTRA s inými zľavami, akciami alebo výhodami iných vernostných systémov nie je možná. Za akciu sa považuje aj nákup na splátky splátkových produktov určených spoločnosťou NAY a.s.

g) Pri uplatnení bodov ako zľavy na nákup je potrebné, aby zostatková hodnota nákupu bola minimálne 0,01€. Nákup nie je možné uhradiť iba klubovými bodmi. 

i) Spoločnosť NAY a.s. si vyhradzuje právo v osobitých prípadoch upraviť podmienky pripisovania bodov na Klubovú kartu NAY Extra.

3. Platnosť bodovej hodnoty Klubovej karty NAY Extra
Platnosť bodov je 12 mesiacov od dátumu nákupu, z ktorého boli na kartu nakumulované. V prípade, že si zákazník body do 12 mesiacov od ich získania neuplatní, budú body exspirované a už ich nebude možné uplatniť.

4. Okamžitá výmena
Pri záručnej reklamácii výrobku do 30€ vám vymeníme výrobok okamžite, bez čakania. Podrobné informácie k službe nájdete tu.

5. Ostatné výhody členstva v NAY EXTRA KLUBE
Informácie o všetkých aktuálne platných výhodách sú uvádzané na www.nay.sk, je možné sa o nich informovať na infolinke 02/44 555 444  alebo priamo v predajniach NAY.

V. Informácie o spracúvaní osobných údajov členov NAY EXTRA KLUBU

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby, účel spracúvania

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť NAY a.s., so sídlom Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO 35 739 487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1640/B (ďalej len „spoločnosť NAY“), ktorá spracúva osobné údaje na účely členstva v NAY extra klube za podmienok uvedených nižšie.

Spoločnosť NAY vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Ing. Tomáša Skladaného, e-mailová adresa dpo@nay.sk, telefónne číslo infolinka NAY 02/ /44 555 444.

2. Rozsah spracúvaných osobných údajov, právny základ a doba spracúvania

Spoločnosť NAY spracúva na účely členstva v NAY extra klube nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, číslo NAY extra klub karty a história objednávok člena.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou NAY je nevyhnutné na plnenie zmluvy o členstve v NAY extra klube.

Osobné údaje budú spracúvané počas trvania členstva v NAY extra klube a po jeho zániku počas plynutia premlčacej lehoty na uplatnenie nárokov v súvislosti s kúpou tovaru v zmysle príslušných právnych predpisov.

3. Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné spoločnosti:

a) spoločnosť DIEBOLD NIXDORF s.r.o., so sídlom Mokráň Záhon 4, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 795 808, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 22461/B,

b) spoločnosť PeckaDesign, s.r.o., so sídlom Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČO 26266644, vedená Krajským súdom v Brně pod spisovou značkou C 40751

c) spoločnosť MIBCON SK s. r. o., so sídlom Rádiová 45, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 492 804, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 55630 /T.

4. Práva dotknutej osoby

Ak sa člen NAY Extra klubu ako dotknutá osoba domnieva, že je priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti NAY:

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,

b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu zodpovednej osoby alebo

c) telefonicky na čísle infolinky NAY.

VI. Zánik členstva v NAY EXTRA KLUBE

Členstvo v NAY EXTRA KLUBE zaniká:
1. doručením písomného oznámenia člena NAY EXTRA KLUBU zaslaného spolu s Klubovou kartou NAY Extra do centra NAY EXTRA KLUBU.
Zánikom členstva v NAY EXTRA KLUBE zákazník stráca právo využívať výhody vyplývajúce z členstva v NAY EXTRA KLUBE a právo využiť neuplatnené body. V prípade opätovného nadobudnutia členstva v NAY EXTRA KLUBE tento zákazník nemá nárok na žiadne výhody vyplývajúce z predchádzajúceho členstva. Pri opätovnom nadobudnutí členstva v NAY EXTRA KLUBE bude vydanie Klubovej karty NAY Extra zákazníkovi spoplatnené poplatkom 1,90 €;

2. vylúčením člena NAY EXTRA KLUBU zo strany spoločnosti NAY a.s. v prípade zistenia porušovania Všeobecných obchodných podmienok NAY EXTRA KLUBU. Spoločnosť NAY a.s. je oprávnená v prípade zistenia porušovania Všeobecných obchodných podmienok NAY EXTRA KLUBU zo strany člena daného člena bez predchádzajúceho upozornenia vylúčiť z NAY EXTRA KLUBU. O vylúčení obdrží zákazník na požiadanie písomné vyrozumenie, pričom v tomto prípade stráca všetky neuplatnené body a zanikajú mu všetky výhody vyplývajúce z členstva v NAY EXTRA KLUBE a súčasne stráca nárok na vybavenie už uplatnených výhod vyplývajúcich z tohto členstva. Zákazník, ktorý bol vylúčený z NAY EXTRA KLUBU, nemá nárok na nadobudnutie opätovného členstva;

3. smrťou člena klubu alebo jeho vyhlásením za zosnulého.

VII. Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Členstvo v NAY EXTRA KLUBE a výhody s ním spojené nie sú právne vymáhateľné a prevoditeľné.

2. Spoločnosť NAY a.s. si vyhradzuje právo z obchodných dôvodov alebo z dôvodov zapríčinených vyššou mocou zmeniť Všeobecné obchodné podmienky NAY EXTRA KLUBU, poskytované benefity a pravidlá ich získavania.

3. Napriek tomu, že vernostný program NAY EXTRA KLUB má dlhodobý charakter, spoločnosť NAY a.s. si vyhradzuje právo na jeho ukončenie. Termín ukončenia oznámi svojim zákazníkom v dostatočnom predstihu. Po tomto termíne nebudú vydávané žiadne Klubové karty NAY, nebudú pripisované ani uplatňované žiadne body.

4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky NAY EXTRA KLUBU nadobúdajú platnosť 01. 05. 2018.

Kontakt na centrum NAY EXTRA KLUBU: 
NAY a.s. (NAY EXTRA KLUB), Tuhovská 15, 830 06 Bratislava. 

Infolinka NAY: 02/44 555 444, info@nay.sk

Všetko o nákupe