Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
Súhlasím

Všeobecné obchodné podmienky NAY Extra klubu

I. NAY EXTRA KLUB

NAY EXTRA KLUB je vernostný program vytvorený a poskytovaný spoločnosťou NAY a.s. pre zákazníkov uskutočňujúcich nákup v predajniach NAY spoločnosti NAY a.s. v Slovenskej republike, prostredníctvom e-shopu (www.nay.sk). Všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky pre vznik členstva v NAY EXTRA KLUBE, práva a povinnosti členov NAY EXTRA KLUBU a spoločnosti NAY a.s. Členstvo v NAY EXTRA KLUBE umožňuje zákazníkovi, ktorý je jeho členom, za podmienok vymedzených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach získavať body pri jednotlivých nákupoch a následne ich uplatňovať ako zľavu pri ďalších nákupoch, ako aj využívať ďalšie služby určené výhradne členom NAY EXTRA KLUBU.

II. Vznik členstva v NAY EXTRA KLUBE

1. Členom NAY EXTRA KLUBU sa môže stať každý zákazník, ktorý spĺňa tieto podmienky:

a) je fyzickou osobou staršou ako 18 rokov s trvalým alebo povoleným pobytom na území SR;

b) uskutoční počiatočný nákup nad 1 € priamo v predajniach spoločnosti NAY a.s. (platbou v hotovosti alebo bezhotovostnou platbou), prostredníctvom e-shopu (www.nay.sk) alebo na splátky.

c) pri nákupe požiada o členstvo v klube, riadne vyplní a čitateľne podpíše Prihlášku do NAY EXTRA KLUBU. Podpísaním Prihlášky zákazník súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami NAY EXTRA KLUBU. Súčasťou Prihlášky sú aj marketingové údaje (soc. skupina, sektor zamestnania, dosiahnuté vzdelanie), ktoré zákazník vypĺňať nemusí.

2. Zákazník sa registruje do NAY EXTRA KLUBU priamo pri nákupe. Spätná registrácia nie je možná. Výnimku tvorí nákup prostredníctvom e-shopu (www.nay.sk), keď je možné uskutočniť registráciu do jedného mesiaca od realizácie nákupu.

NAY a.s. si vyhradzuje právo neakceptovať prihlášky so zjavne nesprávnymi alebo nekompletnými údajmi.

III. Klubová karta NAY Extra

1. Vydanie Klubovej karty NAY Extra
Klubová karta NAY Extra je vydávaná členovi klubu na jeho identifikáciu pri uplatňovaní výhod klubu. Karta je neprenosná a výhody členstva môžu byť uplatnené len pri jej predložení. Klubová karta NAY Extra je členovi NAY EXTRA KLUBU počas jeho členstva zapožičaná na bezplatné používanie. V rámci NAY EXTRA KLUBU sa vydávajú 3 typy kariet podľa úrovne poskytnutých výhod: Modrá, Strieborná, Zlatá. Obdržaním karty získa zákazník právo využívať výhody vyplývajúce z členstva v NAY EXTRA KLUBE.

2. Opätovné zaslanie Klubovej karty NAY Extra
Karta je členovi NAY EXTRA KLUBU zaslaná poštovou zásielkou spravidla do 21 dní od podania žiadosti o vydanie Klubovej karty NAY Extra. V prípade nedoručenia karty sa zákazník môže informovať o opätovnom doručení karty na infolinke NAY 0850 111 444.

3. Bezpečnostný PIN kód
PIN kód je bezpečnostný kód určený na priradenie klubovej karty k profilu zákazníka v e-shope (www.nay.sk). PIN kód je uvedený na prihláške do NAY EXTRA KLUBU, ktorú zákazník obdrží priamo pri registrácii.

4. Opätovné vydanie PIN kódu
Pri strate bezpečnostného PIN kódu môže člen NAY EXTRA KLUBU požiadať o jeho opätovné vystavenie v ktorejkoľvek predajni spoločnosti NAY a.s. Opätovné vystavenie PIN kódu je spoplatnené poplatkom 0,90 €. PIN kód môže člen klubu prevziať priamo v obchodnom dome NAY alebo mu môže byť doručený poštovou zásielkou na adresu uvedenú v žiadosti o opätovné vystavenie PIN kódu.

5. Strata, odcudzenie, poškodenie Klubovej karty NAY Extra
a) Stratu alebo odcudzenie Klubovej karty NAY Extra je člen NAY EXTRA KLUBU povinný nahlásiť centru NAY EXTRA KLUBU, ktoré zabezpečí jej bezodkladné zablokovanie. Ak má člen NAY EXTRA KLUBU záujem o vydanie novej Klubovej karty NAY Extra, bude mu za poplatok 1,90 € na základe žiadosti o opätovné vydanie karty vydaná nová karta. Na novovydanú kartu bude členovi NAY EXTRA KLUBU pripísaný počet bodov rovnajúci sa zostatku bodov stratenej alebo odcudzenej karty 24 hodín po okamihu obdržania oznámenia o strate alebo odcudzení pôvodnej karty.

b) Poškodenie karty je člen NAY EXTRA KLUBU povinný oznámiť centru NAY EXTRA KLUBU. Následne kartu odošle na adresu NAY a.s. (NAY Extra klub ), Tuhovská 15, 830 06 Bratislava. Ak má člen NAY EXTRA KLUBU záujem o vydanie novej Klubovej karty NAY Extra, bude mu za poplatok 1,90 € na základe žiadosti o opätovné vydanie karty vydaná nová karta s aktuálnou bodovou hodnotou pôvodnej karty.

c) Ak má člen NAY EXTRA KLUBU záujem o vydanie novej Klubovej karty NAY Extra z dôvodu zmeny osobných údajov, bude mu za poplatok 1,90 € na základe žiadosti o opätovné vydanie karty vydaná nová karta s aktuálnou bodovou hodnotou pôvodnej karty. Pôvodnú kartu odošle na adresu NAY a.s. (NAY Extra klub ), Tuhovská 15, 830 06 Bratislava.

6. Blokačná listina
Spoločnosť NAY a.s. si v prípadoch podozrenia na porušenie Všeobecných obchodných podmienok NAY EXTRA KLUBU, predovšetkým na získavanie bodov v rozpore so Všeobecnými obchodnými podmienkami NAY EXTRA KLUBU, vyhradzuje právo zaradiť kartu na Blokačnú listinu. O dôvode zaradenia karty na Blokačnú listinu informuje zákazníka na požiadanie správca NAY EXTRA KLUBU.

IV. Benefity poskytované členom klubu

1. Zľava - dodatočná zľava vo forme klubových bodov v sieti NAY
Pri každom nákupe s Klubovou kartou NAY Extra sú zákazníkovi pripísané body, ktoré si zákazník môže uplatniť ako zľavu pri nasledujúcich nákupoch (1 bod = 1 €) podľa nižšie popísaných kritérií.
a) Modrá klubová karta NAY Extra - Túto kartu získava zákazník automaticky splnením všetkých podmienok nadobudnutia členstva v NAY EXTRA KLUBE uvedených v článku II. Pri každom nákupe s Modrou klubovou kartou NAY Extra sa zákazníkovi za každých 100 € ceny nákupu pripíšu na kartu 2 body.

b) Strieborná klubová karta NAY Extra - Túto kartu získava zákazník, ak splní všetky podmienky nadobudnutia členstva v NAY EXTRA KLUBE uvedené v článku II. a jeho počiatočný nákup alebo celkový obrat nákupov v obchodnej sieti NAY a www.nay.sk dosiahne hodnotu 3 000 € v priebehu 2 po sebe nasledujúcich rokov. Pri prechode na vyššiu úroveň je zákazníkovi bezplatne vydaná nová karta. Pôvodná Modrá klubová karta NAY Extra prestáva platiť prvým použitím Striebornej klubovej karty NAY Extra. Všetky nevyčerpané body z pôvodnej Modrej klubovej karty NAY Extra budú automaticky pripísané na Striebornú klubovú kartu NAY Extra. Pri nákupoch so Striebornou klubovou kartou NAY Extra sa zákazníkovi za každých 100 € ceny nákupu pripíšu na kartu 3 body.

c) Zlatá klubová karta NAY Extra - Túto kartu získava zákazník, ak splní všetky podmienky nadobudnutia členstva v NAY EXTRA KLUBE uvedené v článku II. a jeho počiatočný nákup alebo celkový obrat nákupov v obchodnej sieti NAY a www.nay.sk dosiahne hodnotu 5 000 € v priebehu 2 po sebe nasledujúcich rokov. Pri prechode na vyššiu úroveň je zákazníkovi bezplatne vydaná nová karta. Pôvodná karta prestáva platiť prvým použitím Zlatej klubovej karty NAY Extra. Všetky nevyčerpané body z pôvodnej klubovej karty NAY Extra budú automaticky pripísané na Zlatú klubovú kartu NAY Extra. Pri nákupoch so Zlatou klubovou kartou NAY Extra sa zákazníkovi za každých 100 € ceny nákupu pripíše na kartu 5 bodov.

2. Pravidlá získavania a uplatňovania bonusových bodov v sieti NAY a www.nay.sk
a) Body sa na Klubovú kartu NAY Extra pripisujú za kompletný sortiment tovaru predávaný v predajniach NAY v Slovenskej republike.

b) Výhody a benefity členov NAY Extra klubu, ktorí realizujú nákupy prostredníctvom e-shopu www.nay.sk, sa môžu líšiť od výhod a benefitov poskytovaných v predajniach NAY. Presné podmienky sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach klubu na www.nay.sk.

c) Pri každom nákupe s uplatnením výhod NAY EXTRA KLUBU je nutné preukázať sa Klubovou kartou NAY Extra; spätné pripisovanie bodov nie je možné. Pri nákupe je možné použiť iba jednu Klubovú kartu NAY Extra. Body z Klubovej karty NAY Extra nie je možné zamieňať za hotovosť. Pri vystavení dobropisu je člen NAY EXTRA KLUBU povinný body, ktoré získal pri nákupe dobropisovaného tovaru, vrátiť. Ak body z klubovej karty NAY Extra už vyčerpal, systém automaticky zníži dobropisovanú čiastku o hodnotu získaných bodov.

d) Pri nákupe na splátky sa body na Klubovú kartu NAY Extra iba pripisujú, uplatniť body na platbu akontácie nie je možné.

e) Uplatnenie bodov ako zľavy na nákup nie je možné pri nákupe nasledovných služieb: poistenie tovaru,
nákup Darčekového poukazu NAY, aktivácii služieb Skylink.

f) Kumulácia zľavy NAY EXTRA s inými zľavami, akciami alebo výhodami iných vernostných systémov nie je možná. Za akciu sa považuje aj nákup na splátky splátkových produktov určených spoločnosťou NAY a.s.

g) Pri uplatnení bodov ako zľavy na nákup je potrebné, aby zostatková hodnota nákupu bola minimálne 0,01€. Nákup nie je možné uhradiť iba klubovými bodmi. 

i) Spoločnosť NAY a.s. si vyhradzuje právo v osobitých prípadoch upraviť podmienky pripisovania bodov na Klubovú kartu NAY Extra.

j) Platnosť bodovej hodnoty Klubovej karty NAY Extra

Platnosť bodov je 12 mesiacov od dátumu nákupu, z ktorého boli na kartu nakumulované. V prípade, že si zákazník body do 12 mesiacov od ich získania neuplatní, budú body exspirované a už ich nebude možné uplatniť.

3. Okamžitá výmena
Pri záručnej reklamácii výrobku do 30€ vám vymeníme výrobok okamžite, bez čakania. Podrobné informácie k službe nájdete tu.

4. Ostatné výhody členstva v NAY EXTRA KLUBE
Informácie o všetkých aktuálne platných výhodách sú uvádzané na www.nay.sk, je možné sa o nich informovať na infolinke 0850 111 444 alebo priamo v predajniach NAY.

V. Zánik členstva v NAY EXTRA KLUBE

Členstvo v NAY EXTRA KLUBE zaniká:
1. doručením písomného oznámenia člena NAY EXTRA KLUBU zaslaného spolu s Klubovou kartou NAY Extra do centra NAY EXTRA KLUBU.
Zánikom členstva v NAY EXTRA KLUBE zákazník stráca právo využívať výhody vyplývajúce z členstva v NAY EXTRA KLUBE a právo využiť neuplatnené body. V prípade opätovného nadobudnutia členstva v NAY EXTRA KLUBE tento zákazník nemá nárok na žiadne výhody vyplývajúce z predchádzajúceho členstva. Pri opätovnom nadobudnutí členstva v NAY EXTRA KLUBE bude vydanie Klubovej karty NAY Extra zákazníkovi spoplatnené poplatkom 1,90 €;

2. vylúčením člena NAY EXTRA KLUBU zo strany spoločnosti NAY a.s. v prípade zistenia porušovania Všeobecných obchodných podmienok NAY EXTRA KLUBU. Spoločnosť NAY a.s. je oprávnená v prípade zistenia porušovania Všeobecných obchodných podmienok NAY EXTRA KLUBU zo strany člena daného člena bez predchádzajúceho upozornenia vylúčiť z NAY EXTRA
KLUBU. O vylúčení obdrží zákazník na požiadanie písomné vyrozumenie, pričom v tomto prípade stráca všetky neuplatnené body a zanikajú mu všetky výhody vyplývajúce z členstva v NAY EXTRA KLUBE a súčasne stráca nárok na vybavenie už uplatnených výhod vyplývajúcich z tohto členstva. Zákazník, ktorý bol vylúčený z NAY EXTRA KLUBU, nemá nárok na nadobudnutie opätovného členstva;

3. smrťou člena klubu alebo jeho vyhlásením za zosnulého.

VI. Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Členstvo v NAY EXTRA KLUBE a výhody s ním spojené nie sú právne vymáhateľné a prevoditeľné.

2. Spoločnosť NAY a.s. si vyhradzuje právo z obchodných dôvodov alebo z dôvodov zapríčinených vyššou mocou zmeniť Všeobecné obchodné podmienky NAY EXTRA KLUBU, poskytované benefity a pravidlá ich získavania.

3. Napriek tomu, že vernostný program NAY EXTRA KLUB má dlhodobý charakter, spoločnosť NAY a.s. si vyhradzuje právo na jeho ukončenie. Termín ukončenia oznámi svojim zákazníkom v dostatočnom predstihu. Po tomto termíne nebudú vydávané žiadne Klubové karty NAY a Nákupné karty NAY Extra Premium, nebudú pripisované ani uplatňované žiadne body.

4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky NAY EXTRA KLUBU nadobúdajú platnosť 01. 05. 2017.

Kontakt na centrum NAY EXTRA KLUBU: 
NAY a.s. (NAY EXTRA KLUB), Tuhovská 15, 830 06 Bratislava. 

Infolinka NAY: 0850 111 444, info@nay.sk

Všetko o nákupe

Košík 0 ks za 0,00 € K objednávke

Hore