Informačná povinnosť podľa zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) pre zmluvných partnerov

Informácie o spracúvaní osobných údajov členov štatutárnych orgánov a kontaktných osôb zmluvných partnerov a potenciálnych zmluvných partnerov

 
Označenie prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť NAY a.s., so sídlom Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO 35 739 487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1640/B (ďalej len „spoločnosť NAY“).

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Zodpovednou osobou spoločnosti NAY je pán Tomáš Skladaný, e-mailová adresa dpo@nay.sk, telefónne číslo 02 49449100 (kontakt na recepciu, ktorá vás prepojí) alebo 02 44555444 (kontakt na call centrum).

Spracúvané osobné údaje

Spoločnosť NAY spracúva osobné údaje členov štatutárnych orgánov a kontaktných osôb zmluvných partnerov a potenciálnych zmluvných partnerov spoločnosti NAY v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, označenie zmluvného partnera (obchodné meno a sídlo spoločnosti) a pracovná pozícia.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je získavanie nových zmluvných partnerov, uzatvorenie a plnenie zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou NAY a zmluvným partnerom.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) – oprávnený záujem spoločnosti NAY.

Oprávnený záujem

Oprávneným záujmom spoločnosti NAY je získavanie nových obchodných partnerov, rozvoj jej obchodných aktivít, uzatvorenie zmluvného vzťahu, plnenie vzájomných práv a povinností medzi spoločnosťou NAY a jej zmluvným partnerom.

Informácie o nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou NAY je nevyhnutné na zabezpečenie oprávneného záujmu spoločnosti NAY.

Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané po dobu rokovania o potenciálnom zmluvnom vzťahu, trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou NAY a zmluvným partnerom a následne po dobu stanovenú priamo príslušným právnym predpisom alebo v súlade s príslušným právnym predpisom.

Práva dotknutej osoby (t.j člena štatutárneho orgánu alebo kontaktnej osoby) súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
Ak sa ako dotknutá osoba domnievate, že ste priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania.

Možnosti kontaktovania spoločnosti NAY

Spoločnosť NAY je možné kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov a využiť práva uvedené vyššie prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti NAY s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby, zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo telefonicky na vyššie uvedených telefónnych číslach.